Poeme : Toi Et Moi

Toi Et Moi

Toi et Moi

Ton corps serrer contre le mien
Sens tu la chaleur monter
Sens tu le désir qui nous fait vibrer
Tu aime me caresser, de tes douces mains

J’aime ton odeur, celle qui me réconforte
Celle qui me fais me sentir plus forte
J’aime ce moment envoûtant
Passer avec l’être que j’aime tendrement

De toi, je ne peux plus me passer
T’es caresse m’ont t’en enivrées
Ton amour me fais chavirer
Je ne peux plus t’oublier

J’aime quand ton regard ce pose sur moi
Quand tu me caresse de tout tes doigts
J’aimerais que ce moment soit éternelle
Que personne ne m’arrache mes ailes

Tu me fais revivre
Tu me rend ivre
Toi qui me redonne le sourire
Toi qui me fait frémir

De toi je ne peux plus me passer
Tes baisers me font t’en rever
Ton amour dureras t’elle toujours ?
Partiras tu un jour ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi Et Moi

  toi=et=moi 3

  ton=corps=ser=rer=con=tre=le=mien 8
  sens=tu=la=cha=leur=mon=ter 7
  sens=tu=le=dé=sir=qui=nous=fait=vi=brer 10
  tu=aime=me=ca=res=ser=de=tes=dou=ces=mains 11

  jaime=ton=o=deur=cel=le=qui=me=ré=con=forte 11
  cel=le=qui=me=fais=me=sen=tir=plus=forte 10
  jai=me=ce=mo=ment=en=voû=tant 8
  pas=ser=a=vec=lêtre=que=jai=me=ten=dre=ment 11

  de=toi=je=ne=peux=plus=me=pas=ser 9
  tes=ca=res=se=mont=ten=en=ivrées 8
  ton=a=mour=me=fais=cha=vi=rer 8
  je=ne=peux=plus=tou=bli=er 7

  jaime=quand=ton=re=gard=ce=po=se=sur=moi 10
  quand=tu=me=ca=res=se=de=tout=tes=doigts 10
  jaime=rais=que=ce=mo=ment=soit=é=ter=nelle 10
  que=per=son=ne=ne=mar=ra=che=mes=ailes 10

  tu=me=fais=re=vi=vre 6
  tu=me=rend=i=vre 5
  toi=qui=me=re=don=ne=le=sou=ri=re 10
  toi=qui=me=fait=fré=mir 6

  de=toi=je=ne=peux=plus=me=pas=ser 9
  tes=bai=sers=me=font=ten=re=ver 8
  ton=a=mour=du=re=ras=tel=le=tou=jours 10
  par=ti=ras=tu=un=jour 6
 • Phonétique : Toi Et Moi

  twa e mwa

  tɔ̃ kɔʁ seʁe kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
  sɑ̃s ty la ʃalœʁ mɔ̃te
  sɑ̃s ty lə deziʁ ki nu fε vibʁe
  ty εmə mə kaʁese, də tε dusə mɛ̃

  ʒεmə tɔ̃n- ɔdœʁ, sεllə ki mə ʁekɔ̃fɔʁtə
  sεllə ki mə fε mə sɑ̃tiʁ plys fɔʁtə
  ʒεmə sə mɔmɑ̃ ɑ̃vutɑ̃
  pase avεk lεtʁə kə ʒεmə tɑ̃dʁəmɑ̃

  də twa, ʒə nə pø plys mə pase
  tε kaʁεsə mɔ̃ tɑ̃n- ɑ̃nivʁe
  tɔ̃n- amuʁ mə fε ʃaviʁe
  ʒə nə pø plys tublje

  ʒεmə kɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mwa
  kɑ̃ ty mə kaʁεsə də tu tε dwa
  ʒεməʁε kə sə mɔmɑ̃ swa etεʁnεllə
  kə pεʁsɔnə nə maʁaʃə mεz- εlə

  ty mə fε ʁəvivʁə
  ty mə ʁɑ̃t- ivʁə
  twa ki mə ʁədɔnə lə suʁiʁə
  twa ki mə fε fʁemiʁ

  də twa ʒə nə pø plys mə pase
  tε bεze mə fɔ̃ tɑ̃ ʁəve
  tɔ̃n- amuʁ dyʁəʁa tεllə tuʒuʁ ?
  paʁtiʁa ty œ̃ ʒuʁ ?
 • Syllabes Phonétique : Toi Et Moi

  twa=e=mwa 3

  tɔ̃=kɔʁ=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=lə=mjɛ̃ 8
  sɑ̃s=ty=la=ʃa=lœ=ʁə=mɔ̃=te 8
  sɑ̃s=tylə=de=ziʁ=ki=nu=fε=vi=bʁe 9
  ty=εmə=mə=ka=ʁe=se=də=tε=du=sə=mɛ̃ 11

  ʒεmə=tɔ̃=nɔ=dœʁ=sεl=lə=ki=mə=ʁe=kɔ̃fɔʁtə 10
  sεl=lə=ki=mə=fε=mə=sɑ̃=tiʁ=plys=fɔʁtə 10
  ʒε=mə=sə=mɔ=mɑ̃=ɑ̃=vu=tɑ̃ 8
  pase=a=vεk=lε=tʁə=kə=ʒε=mə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 11

  də=twa=ʒə=nə=pø=plys=mə=pa=se 9
  tε=ka=ʁε=sə=mɔ̃=tɑ̃=nɑ̃=ni=vʁe 9
  tɔ̃=na=muʁ=mə=fε=ʃa=vi=ʁe 8
  ʒə=nə=pø=plys=tu=blj=e 7

  ʒε=mə=kɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=syʁ=mwa 10
  kɑ̃=ty=mə=ka=ʁε=sə=də=tu=tε=dwa 10
  ʒεmə=ʁε=kə=sə=mɔ=mɑ̃=swa=e=tεʁ=nεllə 10
  kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=ma=ʁa=ʃə=mε=zεlə 10

  ty=mə=fε=ʁə=vi=vʁə 6
  ty=mə=ʁɑ̃=ti=vʁə 5
  twa=ki=mə=ʁə=dɔ=nə=lə=su=ʁi=ʁə 10
  twa=ki=mə=fε=fʁe=miʁ 6

  də=twa=ʒə=nə=pø=plys=mə=pa=se 9
  tε=bε=ze=mə=fɔ̃=tɑ̃=ʁə=ve 8
  tɔ̃=na=muʁ=dy=ʁə=ʁa=tεl=lə=tu=ʒuʁ 10
  paʁ=ti=ʁa=ty=œ̃=ʒuʁ 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Relation intime
Publié le 12/09/2005 00:00

L'écrit contient 161 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Kiffoadye

Récompense

1
0
0