Poème-France.com

Poeme : Journée PluvieuseJournée Pluvieuse

En ce satané jour pluvieux
Je suis pensive, assise au rebord de ma fenêtre.
Je regarde par la vitre les gouttes de pluie tomber,
Elles me font penser à toutes les larmes que pour toi j’ai déversé.
Et rien que d’y penser, je sens de l’humidité se noyer dans mes yeux,
Et je sens comme du vide, au plus profond de mon être.

Elle ne s’arrêtera dont jamais cette maudite pluie,
Elle n’a fait que de tomber toute la journée.
Des cordes tombent depuis hier soir,
Quand s’arrêtera-t-il de pleuvoir ?
Pas un seul rayon de soleil, rien, juste des nuages noirs et un ciel gris,
C’est fatiguant, même l’atmosphère en est humidifiée.

Cette eau qui tombe en abondance,
On dirait même qu’elle danse,
Je contemple les flaques qui se créent en silence,
Comme un spectacle dont je suis seule spectatrice,
Et, je vous l’accorde, il est maussade le public.
Kinau

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ sə satane ʒuʁ plyvjø
ʒə sɥi pɑ̃sivə, asizə o ʁəbɔʁ də ma fənεtʁə.
ʒə ʁəɡaʁdə paʁ la vitʁə lε ɡutə də plɥi tɔ̃be,
εllə mə fɔ̃ pɑ̃se a tutə lε laʁmə- kə puʁ twa ʒε devεʁse.
e ʁjɛ̃ kə di pɑ̃se, ʒə sɑ̃s də lymidite sə nwaje dɑ̃ mεz- iø,
e ʒə sɑ̃s kɔmə dy vidə, o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə.

εllə nə saʁεtəʁa dɔ̃ ʒamε sεtə moditə plɥi,
εllə na fε kə də tɔ̃be tutə la ʒuʁne.
dε kɔʁdə- tɔ̃be dəpɥiz- jεʁ swaʁ,
kɑ̃ saʁεtəʁa til də pləvwaʁ ?
pa œ̃ səl ʁεjɔ̃ də sɔlεj, ʁjɛ̃, ʒystə dε nɥaʒə nwaʁz- e œ̃ sjεl ɡʁi,
sε fatiɡɑ̃, mεmə latmɔsfεʁə ɑ̃n- ε ymidifje.

sεtə o ki tɔ̃bə ɑ̃n- abɔ̃dɑ̃sə,
ɔ̃ diʁε mεmə kεllə dɑ̃sə,
ʒə kɔ̃tɑ̃plə lε flak ki sə kʁee ɑ̃ silɑ̃sə,
kɔmə œ̃ spεktaklə dɔ̃ ʒə sɥi sələ spεktatʁisə,
e, ʒə vu lakɔʁdə, il ε mosadə lə pyblik.