Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Journée Pluvieuse

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/06/2011 20:49

L'écrit contient 161 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Kinau

Journée Pluvieuse

En ce satané jour pluvieux
Je suis pensive, assise au rebord de ma fenêtre.
Je regarde par la vitre les gouttes de pluie tomber,
Elles me font penser à toutes les larmes que pour toi j’ai déversé.
Et rien que d’y penser, je sens de l’humidité se noyer dans mes yeux,
Et je sens comme du vide, au plus profond de mon être.

Elle ne s’arrêtera dont jamais cette maudite pluie,
Elle n’a fait que de tomber toute la journée.
Des cordes tombent depuis hier soir,
Quand s’arrêtera-t-il de pleuvoir ?
Pas un seul rayon de soleil, rien, juste des nuages noirs et un ciel gris,
C’est fatiguant, même l’atmosphère en est humidifiée.

Cette eau qui tombe en abondance,
On dirait même qu’elle danse,
Je contemple les flaques qui se créent en silence,
Comme un spectacle dont je suis seule spectatrice,
Et, je vous l’accorde, il est maussade le public.
 • Pieds Hyphénique: Journée Pluvieuse

  en=ce=sa=ta=né=jour=plu=vieux 8
  je=suis=pen=si=ve=as=si=se=au=re=bord=de=ma=fe=nê=tre 16
  je=re=gar=de=par=la=vi=tre=les=gout=tes=de=pluie=tom=ber 15
  elles=me=font=pen=ser=à=toutes=les=lar=mes=que=pour=toi=jai=dé=ver=sé 17
  et=rien=que=dy=pen=ser=je=sens=de=lhu=mi=di=té=se=noyer=dans=mes=yeux 18
  et=je=sens=com=me=du=vide=au=plus=pro=fond=de=mon=être 14

  elle=ne=sar=rête=ra=dont=ja=mais=cet=te=mau=di=te=pluie 14
  el=le=na=fait=que=de=tom=ber=tou=te=la=jour=née 13
  des=cor=des=tom=bent=de=puis=hi=er=soir 10
  quand=sar=rê=te=ra=til=de=pleu=voir 9
  pas=un=seul=rayon=de=so=leil=rien=jus=te=des=nu=ages=noirs=et=un=ciel=gris 18
  cest=fa=ti=guant=même=lat=mo=sphè=reen=est=hu=mi=di=fi=ée 15

  cet=te=eau=qui=tom=be=en=a=bon=dan=ce 11
  on=di=rait=mê=me=quel=le=dan=se 9
  je=con=tem=ple=les=fla=ques=qui=se=créent=en=si=len=ce 14
  commeun=s=pec=ta=cle=dont=je=suis=seu=le=s=pec=ta=trice 14
  et=je=vous=lac=cor=de=il=est=maus=sa=de=le=pu=blic 14
 • Phonétique : Journée Pluvieuse

  ɑ̃ sə satane ʒuʁ plyvjø
  ʒə sɥi pɑ̃sivə, asizə o ʁəbɔʁ də ma fənεtʁə.
  ʒə ʁəɡaʁdə paʁ la vitʁə lε ɡutə də plɥi tɔ̃be,
  εllə mə fɔ̃ pɑ̃se a tutə lε laʁmə- kə puʁ twa ʒε devεʁse.
  e ʁjɛ̃ kə di pɑ̃se, ʒə sɑ̃s də lymidite sə nwaje dɑ̃ mεz- iø,
  e ʒə sɑ̃s kɔmə dy vidə, o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə.

  εllə nə saʁεtəʁa dɔ̃ ʒamε sεtə moditə plɥi,
  εllə na fε kə də tɔ̃be tutə la ʒuʁne.
  dε kɔʁdə- tɔ̃be dəpɥiz- jεʁ swaʁ,
  kɑ̃ saʁεtəʁa til də pləvwaʁ ?
  pa œ̃ səl ʁεjɔ̃ də sɔlεj, ʁjɛ̃, ʒystə dε nɥaʒə nwaʁz- e œ̃ sjεl ɡʁi,
  sε fatiɡɑ̃, mεmə latmɔsfεʁə ɑ̃n- ε ymidifje.

  sεtə o ki tɔ̃bə ɑ̃n- abɔ̃dɑ̃sə,
  ɔ̃ diʁε mεmə kεllə dɑ̃sə,
  ʒə kɔ̃tɑ̃plə lε flak ki sə kʁee ɑ̃ silɑ̃sə,
  kɔmə œ̃ spεktaklə dɔ̃ ʒə sɥi sələ spεktatʁisə,
  e, ʒə vu lakɔʁdə, il ε mosadə lə pyblik.
 • Pieds Phonétique : Journée Pluvieuse

  ɑ̃=sə=sa=ta=ne=ʒuʁ=ply=vj=ø 9
  ʒə=sɥi=pɑ̃=si=və=a=sizə=o=ʁə=bɔʁ=də=ma=fə=nεtʁə 14
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=paʁ=la=vitʁə=lε=ɡu=tə=də=plɥi=tɔ̃=be 14
  εllə=mə=fɔ̃=pɑ̃se=a=tu=tə=lε=laʁ=mə=kə=puʁ=twa=ʒε=de=vεʁse 16
  e=ʁjɛ̃kə=di=pɑ̃=se=ʒə=sɑ̃s=də=ly=mi=di=te=sə=nwa=je=dɑ̃=mε=ziø 18
  e=ʒə=sɑ̃s=kɔ=mə=dy=vidə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=nεtʁə 14

  εllə=nə=sa=ʁεtə=ʁa=dɔ̃=ʒa=mε=sε=tə=mo=di=tə=plɥi 14
  εl=lə=na=fε=kə=də=tɔ̃=be=tu=tə=la=ʒuʁ=ne 13
  dε=kɔʁ=də=tɔ̃=be=dəp=ɥi=zjεʁ=swaʁ 9
  kɑ̃=sa=ʁε=tə=ʁa=til=də=plə=vwaʁ 9
  pa=œ̃=səl=ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj=ʁjɛ̃=ʒys=tə=dε=nɥ=a=ʒə=nwaʁ=ze=œ̃=sjεl=ɡʁi 19
  sε=fa=ti=ɡɑ̃=mεmə=lat=mɔs=fε=ʁəɑ̃=nε=y=mi=di=fje 14

  sε=tə=o=ki=tɔ̃=bə=ɑ̃=na=bɔ̃=dɑ̃=sə 11
  ɔ̃=di=ʁε=mε=mə=kεl=lə=dɑ̃=sə 9
  ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=lε=flak=ki=sə=kʁe=e=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 14
  kɔ=mə=œ̃=spεk=ta=klə=dɔ̃=ʒə=sɥi=sə=lə=spεk=ta=tʁisə 14
  e=ʒə=vu=la=kɔʁ=də=il=ε=mo=sa=də=lə=py=blik 14

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/06/2011 20:23Mikie95

toujours ce superbe style simple sobre un poeme sur la pluie qui ensoleille ma journee très fort miss

Auteur de Poésie
10/06/2011 17:31Kinau

Merci 🙂