Poème-France.com

Poeme : La MariéeLa Mariée

Vêtue de sa belle robe blanche, elle s’avançait
Accompagnée de son cher père, elle angoissait.
Les invités se tenaient debout, sourire aux lèvres,
Le futur époux l’attendait, la regardant de ses airs charmeurs.

La belle lâcha le bras de son père pour s’avancer,
Elle se tenait désormais aux côtés de son destiné,
Devant le prêtre, bientôt unis à jamais seront-ils,
Mais cette pauvre femme ne voulait point connaître cette idylle…

Depuis sa tendre enfance, promise à un homme sans bravoure,
Forcée de subir ce maudit mariage sans amour.
Elle était si jeune, elle était si belle, mais pourtant si faible,
Et jamais plus elle ne saura déployer ses ailes.

« Voulez-vous prendre pour époux le jeune homme ici présent ? »
Le prêtre a demandé. C’était le moment du serment.
Elle regarda son prétendu avec mépris,
« Non, je ne veux pas. » a-t-elle dit.

La jeune fille regarda le pauvre garçon attristé,
Puis se tourna face aux invités horrifiés,
« Si vous voulez mon bonheur, merci, d’à ce mariage ne pas vous opposer. »,
Avant de s’enfuir a-t-elle prononcé.
Kinau

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vεtɥ də sa bεllə ʁɔbə blɑ̃ʃə, εllə savɑ̃sε
akɔ̃paɲe də sɔ̃ ʃεʁ pεʁə, εllə ɑ̃ɡwasε.
lεz- ɛ̃vite sə tənε dəbu, suʁiʁə o lεvʁə,
lə fytyʁ epu latɑ̃dε, la ʁəɡaʁdɑ̃ də sεz- εʁ ʃaʁmœʁ.

la bεllə laʃa lə bʁa də sɔ̃ pεʁə puʁ savɑ̃se,
εllə sə tənε dezɔʁmεz- o kote də sɔ̃ dεstine,
dəvɑ̃ lə pʁεtʁə, bjɛ̃to yniz- a ʒamε səʁɔ̃ til,
mε sεtə povʁə famə nə vulε pwɛ̃ kɔnεtʁə sεtə idilə…

dəpɥi sa tɑ̃dʁə ɑ̃fɑ̃sə, pʁɔmizə a œ̃n- ɔmə sɑ̃ bʁavuʁə,
fɔʁse də sybiʁ sə modi maʁjaʒə sɑ̃z- amuʁ.
εllə etε si ʒənə, εllə etε si bεllə, mε puʁtɑ̃ si fεblə,
e ʒamε plysz- εllə nə soʁa deplwaje sεz- εlə.

« vule vu pʁɑ̃dʁə puʁ epu lə ʒənə ɔmə isi pʁezɑ̃ ? »
lə pʁεtʁə a dəmɑ̃de. setε lə mɔmɑ̃ dy sεʁme.
εllə ʁəɡaʁda sɔ̃ pʁetɑ̃dy avεk mepʁi,
« nɔ̃, ʒə nə vø pa. » a tεllə di.

la ʒənə fijə ʁəɡaʁda lə povʁə ɡaʁsɔ̃ atʁiste,
pɥi sə tuʁna fasə oz- ɛ̃vitez- ɔʁifje,
« si vu vule mɔ̃ bɔnœʁ, mεʁsi, da sə maʁjaʒə nə pa vuz- ɔpoze. »,
avɑ̃ də sɑ̃fɥiʁ a tεllə pʁonɔ̃se.