Poeme : Sans Abri

Sans Abri

Je traîne des pieds, je n’ai nulle part où aller,
La nuit vient de tomber, où vais-je dormir cette fois ?
Métro, pont ou même trottoir, je n’ai pas vraiment le choix.
Une nuit de plus à devoir combattre seule le froid,
Je n’ai rien pour me réchauffer, rien à manger…
Qu’ai-je donc fait pour mériter cela ?

Encore une journée où je dois faire la manche,
Où je dois fuir le regard de ces passants
Qui ne s’arrête même pas pour me donner une pièce d’argent,
Ils sont tous de sortie aujourd’hui, ils ont décidé d’être méprisants,
C’est fou comme je hais le dimanche…
Et voilà que se lève le vent…

Comme si je n’avais pas assez froid, il fallait que le vent vienne s’ajouter,
Suivit de la pluie, les passants sont tous partis,
Et moi, je n’ai rien pour me protéger, pour m’abriter,
Parce que je suis sans abri…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sans Abri

  je=traîne=des=pieds=je=nai=nul=le=part=où=al=ler 12
  la=nuit=vient=de=tom=ber=où=vais=je=dor=mir=cette=fois 13
  mé=tro=pont=ou=même=trot=toir=je=nai=pas=vrai=ment=le=choix 14
  une=nuit=de=plus=à=de=voir=com=bat=tre=seu=le=le=froid 14
  je=nai=rien=pour=me=ré=chauf=fer=rien=à=man=ger 12
  quai=je=donc=fait=pour=mé=ri=ter=ce=la 10

  en=co=re=u=ne=jour=née=où=je=dois=fai=re=la=manche 14
  où=je=dois=fu=ir=le=re=gard=de=ces=pas=sants 12
  qui=ne=sar=rête=mê=me=pas=pour=me=don=ner=u=ne=piè=ce=dar=gent 17
  ils=sont=tous=de=sor=tieau=jourdhui=ils=ont=dé=ci=dé=dêtre=mé=pri=sants 16
  cest=fou=com=me=je=hais=le=di=man=che 10
  et=voi=là=que=se=lè=ve=le=vent 9

  comme=si=je=na=vais=pas=as=sez=froid=il=fal=lait=que=le=vent=vien=ne=sa=jou=ter 20
  sui=vit=de=la=pluie=les=pas=sants=sont=tous=par=tis 12
  et=moi=je=nai=rien=pour=me=pro=té=ger=pour=ma=bri=ter 14
  par=ce=que=je=suis=sans=a=bri 8
 • Phonétique : Sans Abri

  ʒə tʁεnə dε pje, ʒə nε nylə paʁ u ale,
  la nɥi vjɛ̃ də tɔ̃be, u vε ʒə dɔʁmiʁ sεtə fwa ?
  metʁo, pɔ̃ u mεmə tʁɔtwaʁ, ʒə nε pa vʁεmɑ̃ lə ʃwa.
  ynə nɥi də plysz- a dəvwaʁ kɔ̃batʁə sələ lə fʁwa,
  ʒə nε ʁjɛ̃ puʁ mə ʁeʃofe, ʁjɛ̃ a mɑ̃ʒe…
  kε ʒə dɔ̃k fε puʁ meʁite səla ?

  ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne u ʒə dwa fεʁə la mɑ̃ʃə,
  u ʒə dwa fɥiʁ lə ʁəɡaʁ də sε pasɑ̃
  ki nə saʁεtə mεmə pa puʁ mə dɔne ynə pjεsə daʁʒe,
  il sɔ̃ tus də sɔʁti oʒuʁdɥi, ilz- ɔ̃ deside dεtʁə mepʁizɑ̃,
  sε fu kɔmə ʒə-ε lə dimɑ̃ʃə…
  e vwala kə sə lεvə lə vɑ̃…

  kɔmə si ʒə navε pa ase fʁwa, il falε kə lə vɑ̃ vjεnə saʒute,
  sɥivi də la plɥi, lε pasɑ̃ sɔ̃ tus paʁti,
  e mwa, ʒə nε ʁjɛ̃ puʁ mə pʁɔteʒe, puʁ mabʁite,
  paʁsə kə ʒə sɥi sɑ̃z- abʁi…
 • Syllabes Phonétique : Sans Abri

  ʒə=tʁεnə=dε=pje=ʒə=nε=ny=lə=paʁ=u=a=le 12
  la=nɥi=vjɛ̃də=tɔ̃=be=u=vε=ʒə=dɔʁ=miʁ=sε=tə=fwa 13
  me=tʁo=pɔ̃=u=mεmə=tʁɔ=twaʁ=ʒə=nε=pa=vʁε=mɑ̃=lə=ʃwa 14
  ynə=nɥi=də=plys=za=də=vwaʁ=kɔ̃=ba=tʁə=sə=lə=lə=fʁwa 14
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=puʁ=mə=ʁe=ʃo=fe=ʁjɛ̃=a=mɑ̃=ʒe 12
  kε=ʒə=dɔ̃k=fε=puʁ=me=ʁi=te=sə=la 10

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=ʒuʁ=ne=u=ʒə=dwa=fε=ʁə=la=mɑ̃ʃə 14
  u=ʒə=dwa=fɥ=iʁ=lə=ʁə=ɡaʁ=də=sε=pa=sɑ̃ 12
  kinə=sa=ʁε=tə=mε=mə=pa=puʁ=mə=dɔ=ne=y=nə=pjε=sə=daʁ=ʒe 17
  il=sɔ̃=tus=də=sɔʁ=ti=o=ʒuʁ=dɥi=il=zɔ̃=de=si=de=dεtʁə=me=pʁi=zɑ̃ 18
  sε=fu=kɔ=mə=ʒə-ε=lə=di=mɑ̃=ʃə 10
  e=vwa=la=kə=sə=lε=və=lə=vɑ̃ 9

  kɔmə=si=ʒə=na=vε=pa=a=se=fʁwa=il=fa=lε=kə=lə=vɑ̃=vjε=nə=sa=ʒu=te 20
  sɥi=vi=də=la=plɥi=lε=pa=sɑ̃=sɔ̃=tus=paʁ=ti 12
  e=mwa=ʒə=nε=ʁjɛ̃=puʁ=mə=pʁɔ=te=ʒe=puʁ=ma=bʁi=te 14
  paʁ=sə=kə=ʒə=sɥi=sɑ̃=za=bʁi 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/09/2011 19:17Nicckki

sensible et 🙂 bien écrit
nicckki

Auteur de Poésie
04/09/2011 20:39Kinau

Merci 🙂

Auteur de Poésie
04/09/2011 21:19Tulipe Noire

sans commentaire bravooo.
TULIPE NOIRE 😘

Auteur de Poésie
05/09/2011 13:26Mikie95

toujours aussi bien ecrit bravo

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/09/2011 18:39

L'écrit contient 164 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Kinau

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs