Poeme : Abandon

Abandon

S’armer de courage pour vaincre ce que l’on craint
Et continuer de se battre, encore et encore
Toujours se relever, continuer à y croire
Puisqu’on n’a jamais rien sans rien.

Mais que faire lorsque nos peurs prennent le dessus ?
Lorsqu’on est impuissant face aux malheurs de l’humanité ?
On voudrait tellement tout oublier pour tout abandonner,
Mais comment oublier ce qu’on a vécu ?

Je vois cette fille démaquillée par les pleurs
Dont le visage s’empile de larmes car elle n’y croit plus.
Elle aimerait se battre, corriger toutes ses erreurs
Et puis elle espère guérir de ses blessures.
Et je vois ce garçon qui n’a plus de force,
Dont la chute lui a fait perdre équilibre.
Et puis il abandonne, il abandonne la course
Il se débarrasse de ses monstres terribles.
Mais pourquoi, pourquoi tout lâcher,
Pourquoi ne pas se relever tant qu’il est encore temps ?
Aimer le monde, tourner la page, enterrer le passé,
Sourire à la vie, vivre au présent.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Abandon

  sar=mer=de=cou=rage=pour=vain=cre=ce=que=lon=craint 12
  et=con=ti=nuer=de=se=bat=tre=en=coreet=en=core 12
  tou=jours=se=re=le=ver=con=ti=nuer=à=y=croire 12
  puis=quon=na=ja=mais=rien=sans=rien 8

  mais=que=faire=lors=que=nos=peurs=pren=nent=le=des=sus 12
  lors=quon=est=im=puis=sant=faceaux=malheurs=de=l=hu=ma=ni=té 14
  on=vou=drait=tel=le=ment=tout=ou=blier=pour=tout=a=ban=don=ner 15
  mais=com=ment=ou=bli=er=ce=quon=a=vé=cu 11

  je=vois=cet=te=fi=lle=dé=ma=quillée=par=les=pleurs 12
  dont=le=vi=sage=sem=pi=le=de=lar=mes=car=elle=ny=croit=plus 15
  elleaime=rait=se=bat=tre=cor=ri=ger=tou=tes=ses=er=reurs 13
  et=puis=el=le=es=père=gué=rir=de=ses=bles=sures 12
  et=je=vois=ce=gar=çon=qui=na=plus=de=for=ce 12
  dont=la=chu=te=lui=a=fait=per=dre=é=qui=libre 12
  et=puis=il=a=ban=donne=il=a=ban=don=ne=la=course 13
  il=se=dé=bar=ras=se=de=ses=mons=tres=ter=ribles 12
  mais=pour=quoi=pour=quoi=tout=lâ=cher 8
  pour=quoi=ne=pas=se=re=le=ver=tant=quil=est=en=core=temps 14
  ai=mer=le=monde=tour=ner=la=pa=ge=en=ter=rer=le=pas=sé 15
  sou=ri=re=à=la=vie=vi=vre=au=pré=sent 11
 • Phonétique : Abandon

  saʁme də kuʁaʒə puʁ vɛ̃kʁə sə kə lɔ̃ kʁɛ̃
  e kɔ̃tinɥe də sə batʁə, ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
  tuʒuʁ sə ʁələve, kɔ̃tinɥe a i kʁwaʁə
  pɥiskɔ̃ na ʒamε ʁjɛ̃ sɑ̃ ʁjɛ̃.

  mε kə fεʁə lɔʁskə no pœʁ pʁεne lə dəsy ?
  lɔʁskɔ̃n- εt- ɛ̃pɥisɑ̃ fasə o malœʁ də lymanite ?
  ɔ̃ vudʁε tεllmɑ̃ tut- ublje puʁ tut- abɑ̃dɔne,
  mε kɔmɑ̃ ublje sə kɔ̃n- a veky ?

  ʒə vwa sεtə fijə demakje paʁ lε plœʁ
  dɔ̃ lə vizaʒə sɑ̃pilə də laʁmə- kaʁ εllə ni kʁwa plys.
  εllə εməʁε sə batʁə, kɔʁiʒe tutə sεz- eʁœʁ
  e pɥiz- εllə εspεʁə ɡeʁiʁ də sε blesyʁə.
  e ʒə vwa sə ɡaʁsɔ̃ ki na plys də fɔʁsə,
  dɔ̃ la ʃytə lɥi a fε pεʁdʁə ekilibʁə.
  e pɥiz- il abɑ̃dɔnə, il abɑ̃dɔnə la kuʁsə
  il sə debaʁasə də sε mɔ̃stʁə- teʁiblə.
  mε puʁkwa, puʁkwa tu laʃe,
  puʁkwa nə pa sə ʁələve tɑ̃ kil εt- ɑ̃kɔʁə tɑ̃ ?
  εme lə mɔ̃də, tuʁne la paʒə, ɑ̃teʁe lə pase,
  suʁiʁə a la vi, vivʁə o pʁezɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Abandon

  saʁ=me=də=ku=ʁa=ʒə=puʁ=vɛ̃=kʁə=sə=kə=lɔ̃=kʁɛ̃ 13
  e=kɔ̃=tin=ɥe=də=sə=ba=tʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔʁə 14
  tu=ʒuʁ=sə=ʁə=lə=ve=kɔ̃=tin=ɥe=a=i=kʁwa=ʁə 13
  pɥis=kɔ̃=na=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=sɑ̃=ʁj=ɛ̃ 10

  mε=kə=fε=ʁə=lɔʁ=skə=no=pœ=ʁə=pʁε=ne=lə=də=sy 14
  lɔʁ=skɔ̃=nε=tɛ̃p=ɥi=sɑ̃=fasəo=ma=lœʁ=də=ly=ma=ni=te 14
  ɔ̃=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃=tu=tu=blje=puʁ=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne 14
  mε=kɔ=mɑ̃=u=blj=e=sə=kɔ̃=na=ve=ky 11

  ʒə=vwa=sε=tə=fi=jə=de=ma=kj=e=paʁ=lε=plœ=ʁə 14
  dɔ̃lə=vi=za=ʒə=sɑ̃=pi=lə=də=laʁ=mə=kaʁ=εllə=ni=kʁwa=plys 15
  εllə=εmə=ʁε=sə=ba=tʁə=kɔ=ʁi=ʒe=tu=tə=sε=ze=ʁœʁ 14
  e=pɥi=zεl=lə=εs=pεʁ=ə=ɡe=ʁiʁ=də=sε=ble=sy=ʁə 14
  e=ʒə=vwa=sə=ɡaʁ=sɔ̃=ki=na=plys=də=fɔʁ=sə 12
  dɔ̃=la=ʃy=tə=lɥi=a=fε=pεʁ=dʁə=e=ki=li=bʁə 13
  e=pɥi=zil=a=bɑ̃=dɔ=nə=il=a=bɑ̃=dɔ=nə=la=kuʁsə 14
  il=sə=de=ba=ʁa=sə=də=sε=mɔ̃s=tʁə=te=ʁi=blə 13
  mε=puʁ=kwa=puʁ=kwa=tu=la=ʃe 8
  puʁ=kwanə=pa=sə=ʁə=lə=ve=tɑ̃=kil=ε=tɑ̃=kɔ=ʁə=tɑ̃ 14
  ε=me=lə=mɔ̃də=tuʁ=ne=la=pa=ʒə=ɑ̃=te=ʁe=lə=pase 14
  su=ʁi=ʁə=a=la=vi=vi=vʁə=o=pʁe=zɑ̃ 11

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/03/2012 17:37Kinau

Merci à toi pour ton commentaire LuneDeTristesse

Auteur de Poésie
09/03/2012 19:57Skrame2014

Passage a vous lire...J’aime!

Auteur de Poésie
09/03/2012 20:02Kinau

Je suis d’accord avec toi Choupinettebrune !
Merci Luky et merci Skrame pour vos commentaires ! 🙂