Poeme : Chien Perdu

Chien Perdu

Chien perdu sans collier,
Recherche sa maitresse,
Erre dans les rues de la cité,
En pleine détresse.

T’envoyer des S. O. S,
Des signaux de fumée,
Qu’elle soit bien épaisse,
Que tu puisses la distinguer.

T’es peinarde dans tes souliers,
À dire qu’on te mettras jamais de laisse,
Mais pour le compte de tes caresses,
Il manque moi à tes côtés.

Moi le souillon, pauvre batârd,
M’enticher d’une telle princesse,
Vous parlez d’une histoire,
Une belle et un clochard,
Ca ne peut qu’arriver,
Dans un dessin animé.

Donnes moi un coin de ta niche,
Je ferai le beau, donnerai la patte,
Serai gentil comme un caniche,
Indiques moi juste la date.

Moi le sans pedigree, le sans race,
Malgré ces coups de pieds qui me chasse,
Je vais continuer ci et là, à ronger mon os,
En attendant que le temps fasse les choses.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Chien Perdu

  chien=per=du=sans=col=li=er 7
  re=cher=che=sa=mai=tres=se 7
  erre=dans=les=rues=de=la=ci=té 8
  en=plei=ne=dé=tresse 5

  ten=voy=er=des=s=o=s 7
  des=si=gnaux=de=fu=mée 6
  quel=le=soit=bien=é=pais=se 7
  que=tu=puis=ses=la=dis=tin=guer 8

  tes=pei=nar=de=dans=tes=sou=liers 8
  à=dire=quon=te=met=tras=ja=mais=de=laisse 10
  mais=pour=le=comp=te=de=tes=cares=ses 9
  il=man=que=moi=à=tes=cô=tés 8

  moi=le=souil=lon=pau=vre=ba=târd 8
  men=ti=cher=dune=tel=le=prin=ces=se 9
  vous=par=lez=du=ne=his=toi=re 8
  u=ne=bel=le=et=un=clo=chard 8
  ca=ne=peut=quar=ri=ver 6
  dans=un=des=sin=a=ni=mé 7

  don=nes=moi=un=coin=de=ta=niche 8
  je=fe=rai=le=beau=donne=rai=la=pat=te 10
  se=rai=gen=til=comme=un=ca=niche 8
  in=di=ques=moi=jus=te=la=date 8

  moi=le=sans=pe=di=gree=le=sans=race 9
  mal=gré=ces=coups=de=pieds=qui=me=chasse 9
  je=vais=con=ti=nuer=ci=et=là=à=ron=ger=mon=os 13
  en=at=ten=dant=que=le=temps=fasse=les=choses 10

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Chien Perdu

  ʃjɛ̃ pεʁdy sɑ̃ kɔlje,
  ʁəʃεʁʃə sa mεtʁεsə,
  eʁə dɑ̃ lε ʁy də la site,
  ɑ̃ plεnə detʁεsə.

  tɑ̃vwaje dε εs. o. εs,
  dε siɲo də fyme,
  kεllə swa bjɛ̃ epεsə,
  kə ty pɥisə la distɛ̃ɡe.

  tε pεnaʁdə dɑ̃ tε sulje,
  a diʁə kɔ̃ tə mεtʁa ʒamε də lεsə,
  mε puʁ lə kɔ̃tə də tε kaʁesə,
  il mɑ̃kə mwa a tε kote.

  mwa lə sujɔ̃, povʁə bataʁ,
  mɑ̃tiʃe dynə tεllə pʁɛ̃sεsə,
  vu paʁle dynə istwaʁə,
  ynə bεllə e œ̃ kloʃaʁ,
  ka nə pø kaʁive,
  dɑ̃z- œ̃ desɛ̃ anime.

  dɔnə mwa œ̃ kwɛ̃ də ta niʃə,
  ʒə fəʁε lə bo, dɔnəʁε la patə,
  səʁε ʒɑ̃til kɔmə œ̃ kaniʃə,
  ɛ̃dik mwa ʒystə la datə.

  mwa lə sɑ̃ pədiɡʁi, lə sɑ̃ ʁasə,
  malɡʁe sε ku də pje ki mə ʃasə,
  ʒə vε kɔ̃tinɥe si e la, a ʁɔ̃ʒe mɔ̃n- os,
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə lə tɑ̃ fasə lε ʃozə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Chien Perdu

  ʃj=ɛ̃=pεʁ=dy=sɑ̃=kɔ=lj=e 8
  ʁə=ʃεʁ=ʃə=sa=mε=tʁε=sə 7
  e=ʁə=dɑ̃=lε=ʁydə=la=si=te 8
  ɑ̃=plε=nə=de=tʁε=sə 6

  tɑ̃=vwa=j=e=dε=εs=o=εs 8
  dε=si=ɲo=də=fy=me 6
  kεl=lə=swa=bj=ɛ̃=e=pε=sə 8
  kə=ty=pɥi=sə=la=dis=tɛ̃=ɡe 8

  tε=pε=naʁ=də=dɑ̃=tε=su=lje 8
  a=diʁə=kɔ̃=tə=mε=tʁa=ʒa=mε=də=lεsə 10
  mε=puʁlə=kɔ̃=tə=də=tε=ka=ʁe=sə 9
  il=mɑ̃=kə=mwa=a=tε=ko=te 8

  mwa=lə=su=jɔ̃=po=vʁə=ba=taʁ 8
  mɑ̃=ti=ʃe=dynə=tεl=lə=pʁɛ̃=sεsə 8
  vu=paʁ=le=dy=nə=is=twa=ʁə 8
  y=nə=bεl=lə=e=œ̃=klo=ʃaʁ 8
  ka=nə=pø=ka=ʁi=ve 6
  dɑ̃=zœ̃=de=sɛ̃=a=ni=me 7

  dɔ=nə=mwa=œ̃=kwɛ̃=də=ta=niʃə 8
  ʒə=fə=ʁεlə=bo=dɔ=nə=ʁε=lapatə 8
  sə=ʁε=ʒɑ̃=til=kɔmə=œ̃=ka=niʃə 8
  ɛ̃=dik=mwa=ʒys=tə=la=da=tə 8

  mwalə=sɑ̃=pə=di=ɡʁi=lə=sɑ̃=ʁasə 8
  mal=ɡʁe=sε=kudə=pje=ki=mə=ʃasə 8
  ʒə=vε=kɔ̃=tin=ɥe=si=e=la=a=ʁɔ̃=ʒe=mɔ̃=nos 13
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃kə=lə=tɑ̃=fa=sə=lε=ʃozə 10

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/09/2011 16:08Marcel42

Wouaf wouaf.
Cordialement,
Marcel.

Poème Passion
Publié le 04/09/2011 15:42

L'écrit contient 154 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

Récompense

0
0
0