Poème-France.com

Poeme : Les Raisons Pour T’Aimer !Les Raisons Pour T’Aimer !

Les raisons pour t’aimer !

Ton sourire
Toujours aux lèvres tu l’as
Il ne pars pas et restes-là
Ton sourire ne me quitte pas
Il m’obsède il est toujours là
Je fermes les yeux et il se pointe sans aucune raison
C’est fou, c’est comme une obsession

Ton regard
Rempli de douceur
Profond remplis de lumière et à la fois de noirceur
Avec ton si bea regard tu me vois
Tu me vois telle que j’existe
Je t’aime et puis ?
Car partout ou je vais ton regard me suis

Ta peau
Qui sent si bon
Même si c’est juste du savon
Peut-être un peu de prfum
Mais ton odeur je l’adore
J’aimerais juste me coller contre ton corps
Te sentir près de moi
Être toute à toi

Ta voix
Je ne pourrais m’en passer
J’ai beosin de te parler
Rien que pour t’entendre
À tes côtés m’étendre
T’écouter chuchoter
Je pense à toi
J’ai tellement besoin d’entendre ta voix

Plus j’y pense
Plus je t’aime
Dans mes rêves je te vois
J’ai besoin de toi
Kokinne

PostScriptum

Une inspi ENFIN : D : D : D : D : D : D
laissez moi vos comm svp : P


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε ʁεzɔ̃ puʁ tεme !

tɔ̃ suʁiʁə
tuʒuʁz- o lεvʁə- ty la
il nə paʁ pa e ʁεstə la
tɔ̃ suʁiʁə nə mə kitə pa
il mɔpsεdə il ε tuʒuʁ la
ʒə fεʁmə- lεz- iøz- e il sə pwɛ̃tə sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃
sε fu, sε kɔmə ynə ɔpsesjɔ̃

tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʁɑ̃pli də dusœʁ
pʁɔfɔ̃ ʁɑ̃pli də lymjεʁə e a la fwa də nwaʁsœʁ
avεk tɔ̃ si bəa ʁəɡaʁ ty mə vwa
ty mə vwa tεllə kə ʒεɡzistə
ʒə tεmə e pɥi ?
kaʁ paʁtu u ʒə vε tɔ̃ ʁəɡaʁ mə sɥi

ta po
ki sɑ̃ si bɔ̃
mεmə si sε ʒystə dy savɔ̃
pø tεtʁə œ̃ pø də pʁfɔm
mε tɔ̃n- ɔdœʁ ʒə ladɔʁə
ʒεməʁε ʒystə mə kɔle kɔ̃tʁə tɔ̃ kɔʁ
tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa
εtʁə tutə a twa

ta vwa
ʒə nə puʁʁε mɑ̃ pase
ʒε bəozɛ̃ də tə paʁle
ʁjɛ̃ kə puʁ tɑ̃tɑ̃dʁə
a tε kote metɑ̃dʁə
tekute ʃyʃɔte
ʒə pɑ̃sə a twa
ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ dɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa

plys ʒi pɑ̃sə
plys ʒə tεmə
dɑ̃ mε ʁεvə ʒə tə vwa
ʒε bəzwɛ̃ də twa