Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime TropJe T’Aime Trop

On a tors de dire que le premier amour est irremplaçable
Même si cela pourrait vous sembler invraisemblable
J’ai pu trouver l’amour de ma vie
Je pense à lui chaque nuit
J’ai une sensation bizzard en moi
Est qu’aimer c’est ça ?

Toi qui me fais rêver
Te perdre ? J’aimerais mieux crever
Je n’aurais pas pu trouver mieux
Alors continuons notre vie à deux
Dis moi ces beaux mot que je veut entendre
Je t’aime Je t’aime troooop
Kokinne

PostScriptum

À ce nouvel amour qui hante mes jour et nuit (K) (K) (K) (K)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃n- a tɔʁ də diʁə kə lə pʁəmje amuʁ εt- iʁɑ̃plasablə
mεmə si səla puʁʁε vu sɑ̃ble ɛ̃vʁεsɑ̃blablə
ʒε py tʁuve lamuʁ də ma vi
ʒə pɑ̃sə a lɥi ʃakə nɥi
ʒε ynə sɑ̃sasjɔ̃ bizaʁ ɑ̃ mwa
ε kεme sε sa ?

twa ki mə fε ʁεve
tə pεʁdʁə ? ʒεməʁε mjø kʁəve
ʒə noʁε pa py tʁuve mjø
alɔʁ kɔ̃tinyɔ̃ nɔtʁə vi a dø
di mwa sε bo mo kə ʒə vø ɑ̃tɑ̃dʁə
ʒə tεmə ʒə tεmə tʁuup