Poème-France.com

Poeme : Mon SuicideMon Suicide

I can see me, my body,
I was hurting myself,
I Am all blue, red
I took the gun,
I put it on my head,
I shot…
Me, my body, i fell down

Now I’m here,
Outhere seeing my friendz very happy,
But i break there heart 2 minutes ago
And by now. . they are all crying
I received a visit here,
It was my best friend,
She made the same thing as me,
And we received other visits !
They all come cauz off me. .
I made an error,
And cauz of me many of my friends are dead !
Kry69

PostScriptum

c pa full bon comme poeme mes c ske javai sur le coeur aujourdui !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i kɑ̃ si mə, mi bɔdi,
i was yʁtiŋ mizεlf,
i am al blɥ, ʁεd
i tuk tə ɡœ̃,
i pyt it ɔ̃ mi əad,
i ʃo…
mə, mi bɔdi, i fεll dɔwn

nɔw iεm əʁə,
utəʁə siiŋ mi fʁjɛ̃dz vəʁi-api,
byt i bʁəak təʁə əaʁ dø minytəz- aɡo
ɑ̃d bi nɔw. te aʁə al kʁiiŋ
i ʁəsεvεd a vizi əʁə,
it was mi bεst fʁjɛ̃d,
ʃə madə tə samə tiŋ a mə,
ɑ̃d wə ʁəsεvεd ɔtœʁ vizi !
te al kɔmə koz ɔf mə.
i madə ɑ̃ eʁɔʁ,
ɑ̃d koz ɔf mə mani ɔf mi fʁjɛ̃dz- aʁə dəad !