Poème-France.com

Poeme : Pourquoi ? ? ?Pourquoi ? ? ?

Je n’entends pas ce que tu me cris,
Je ne comprends pas ce que tu me dis.
Me dis tu la vérité,
Ou veux tu me protéger…
J’ai du mal à croire,
Ce que en toi je ne peux pas voir.
Pourquoi réagis-tu ainsi,
Si je suis sortie de ta vie…
Pourquoi veux-tu d’une amitié,
Après tout ce que je te fais…
Sommes nous seulement amis,
En sera-t-il toujours ainsi…
Tant de questions, pas de réponses,
On se pique à chacune de nos ronces.
Toi et moi ce n’est pas banal,
Mais pourquoi nous faisons-nous tant de mal…
L'amoureuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nɑ̃tɑ̃ pa sə kə ty mə kʁi,
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa sə kə ty mə di.
mə di ty la veʁite,
u vø ty mə pʁɔteʒe…
ʒε dy mal a kʁwaʁə,
sə kə ɑ̃ twa ʒə nə pø pa vwaʁ.
puʁkwa ʁeaʒi ty ɛ̃si,
si ʒə sɥi sɔʁti də ta vi…
puʁkwa vø ty dynə amitje,
apʁε tu sə kə ʒə tə fε…
sɔmə nu sələmɑ̃ ami,
ɑ̃ səʁa til tuʒuʁz- ɛ̃si…
tɑ̃ də kεstjɔ̃, pa də ʁepɔ̃sə,
ɔ̃ sə pikə a ʃakynə də no ʁɔ̃sə.
twa e mwa sə nε pa banal,
mε puʁkwa nu fəzɔ̃ nu tɑ̃ də mal…