Poème-France.com

Poeme : Still Loving YouStill Loving You

Je T’aime Encore
Du temps, il faut du temps
Pour reconquérir ton amour
Je serai là, je serai là
L’amour, seul l’amour
Peut ramener ton amour un jour
Je serai là, je serai là
Je lutterai, bébé, je lutterai
Pour reconquérir ton amour
Je serai là, je serai là
L’amour, seul l’amour
Peut mettre à bas le mur un jour
Je serai là, je serai là

Si toutefois nous recommencions
Toute notre histoire depuis le début
J’essaierais de changer
Les choses qui ont tué notre amour
Ta fierté a bâti un mur, si solide
Que je ne peux pas passer à travers
N’y a-t-il vraiment aucune chance
De recommencer
Je t’aime
Essaie, bébé, essaie
De croire encore en mon amour
Je serai là, je serai là
L’amour, notre amour
Ne devrait pas être jeté au loin
Je serai là, je serai là

Si toutefois nous recommencions
Toute notre histoire depuis le début
J’essaierais de changer
Les choses qui ont tué notre amour
Oui, j’ai heurté ta fierté, et je sais
Ce que tu as enduré
Tu devrais me donner une chance
Ca ne peut pas être la fin
Je t’aime encore
Je t’aime encore
Je t’aime encore, j’ai besoin de ton amour
Je t’aime encore…
L'ange De Feu*

PostScriptum

Ce n’est pas un poeme mais la traduction d’une celebre chanson du groupe Scorpions. Ces paroles resume clairement mon humeur du moment.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
dy tɑ̃, il fo dy tɑ̃
puʁ ʁəkɔ̃keʁiʁ tɔ̃n- amuʁ
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la
lamuʁ, səl lamuʁ
pø ʁaməne tɔ̃n- amuʁ œ̃ ʒuʁ
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la
ʒə lytəʁε, bebe, ʒə lytəʁε
puʁ ʁəkɔ̃keʁiʁ tɔ̃n- amuʁ
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la
lamuʁ, səl lamuʁ
pø mεtʁə a ba lə myʁ œ̃ ʒuʁ
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la

si tutəfwa nu ʁəkɔmɑ̃sjɔ̃
tutə nɔtʁə istwaʁə dəpɥi lə deby
ʒesεəʁε də ʃɑ̃ʒe
lε ʃozə ki ɔ̃ tye nɔtʁə amuʁ
ta fjεʁte a bati œ̃ myʁ, si sɔlidə
kə ʒə nə pø pa pase a tʁavεʁ
ni a til vʁεmɑ̃ okynə ʃɑ̃sə
də ʁəkɔmɑ̃se
ʒə tεmə
esε, bebe, esε
də kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la
lamuʁ, nɔtʁə amuʁ
nə dəvʁε pa εtʁə ʒəte o lwɛ̃
ʒə səʁε la, ʒə səʁε la

si tutəfwa nu ʁəkɔmɑ̃sjɔ̃
tutə nɔtʁə istwaʁə dəpɥi lə deby
ʒesεəʁε də ʃɑ̃ʒe
lε ʃozə ki ɔ̃ tye nɔtʁə amuʁ
ui, ʒε œʁte ta fjεʁte, e ʒə sε
sə kə ty a ɑ̃dyʁe
ty dəvʁε mə dɔne ynə ʃɑ̃sə
ka nə pø pa εtʁə la fɛ̃
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə, ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃n- amuʁ
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə…