Poème-France.com

Poeme : 7 Ans Deja…7 Ans Deja…

Le temps passe implacable et indifferent
Que ce soit pour les bons ou mauvais moments
Jour apres jour je continue ma petite vie
Annee apres annee l’impossibilite de l’oublis
J’ai toujours dans le cœur ce mal qui me ronge
Qui m’a parfois meme pousser a jeter l’eponge
Pour te rejoindre et te dire tous mes regrets
ET ce que par fierte je n’ais jamais su te crier
Combien je t’aimais, a quel point tu comptais pour moi
Mais j’ais beaucoup trop attendu pour tout ca
Il y a 7 ans que la mort t’a emportee loin d’ici
Tout simplement, sans prevenir, sans faire de bruit
C’etait si soudain que j’ai mis longtemps a realiser
Que jamais plus je ne te reverais, qu’il fallait continuer
Tu n’es plus la mais je pense a toi quand meme
Car depuis toujours et jusqu’a ma mort je t’aime…

Tu me manque maman…
L'ange De Feu*

PostScriptum

A ma mere qui nous a quittes il y a 7 ans jour pour jour…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə tɑ̃ pasə ɛ̃plakablə e ɛ̃difəʁe
kə sə swa puʁ lε bɔ̃z- u movε mɔmɑ̃
ʒuʁ apʁə- ʒuʁ ʒə kɔ̃tinɥ ma pətitə vi
ani apʁəz- ani lɛ̃pɔsibilitə də lubli
ʒε tuʒuʁ dɑ̃ lə kœʁ sə mal ki mə ʁɔ̃ʒə
ki ma paʁfwa məmə puse a ʒəte ləpɔ̃ʒə
puʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə e tə diʁə tus mε ʁəɡʁε
e sə kə paʁ fjεʁtə ʒə nεs ʒamε sy tə kʁje
kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmε, a kεl pwɛ̃ ty kɔ̃tε puʁ mwa
mε ʒεs boku tʁo atɑ̃dy puʁ tu ka
il i a sεt ɑ̃ kə la mɔʁ ta ɑ̃pɔʁti lwɛ̃ disi
tu sɛ̃pləmɑ̃, sɑ̃ pʁəvəniʁ, sɑ̃ fεʁə də bʁɥi
sətε si sudɛ̃ kə ʒε mi lɔ̃tɑ̃z- a ʁəalize
kə ʒamε plys ʒə nə tə ʁəvəʁε, kil falε kɔ̃tinɥe
ty nε plys la mε ʒə pɑ̃sə a twa kɑ̃ məmə
kaʁ dəpɥi tuʒuʁz- e ʒyska ma mɔʁ ʒə tεmə…

ty mə mɑ̃kə mamɑ̃…