Poème-France.com

Poeme : . : . Sois La Stp. : .. : . Sois La Stp. : .

Je voudrais arrêter le temps
Pour seulement pouvoir
Te garder dans mes bras
Une dernière fois

Trop de fois,
J’ai espérée, te voir près de moi
T’entendre me dire encore une fois
Que tu m’aimes

Je ne compte plus
Les secondes de ton départ
Je ne fais qu’espérer,
Qu’enfin tu sois près de moi

Je pense sans cesse à toi
Sans cesse au son de ta voix
Tu me manques tellement
Revien moi comme je le désire

Tout autour de nous
Est si différent
Tu vis dans un monde apart
J’ai tellement besoin de toi

Reste près de moi
Je ne vis plu sans toi
Je voudrais vivre ma vie et mourir au pres de toi
Je t’aime tant

Je voudrais arrêter le temps
Pour seulement pouvoir
Te garder dans mes bras
Une dernière fois

Trop de fois,
J’ai espérée, te voir près de moi
T’entendre me dire encore une fois
Que tu m’aimes
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁεz- aʁεte lə tɑ̃
puʁ sələmɑ̃ puvwaʁ
tə ɡaʁde dɑ̃ mε bʁa
ynə dεʁnjεʁə fwa

tʁo də fwa,
ʒε εspeʁe, tə vwaʁ pʁε də mwa
tɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
kə ty mεmə

ʒə nə kɔ̃tə plys
lε səɡɔ̃də də tɔ̃ depaʁ
ʒə nə fε kεspeʁe,
kɑ̃fɛ̃ ty swa pʁε də mwa

ʒə pɑ̃sə sɑ̃ sεsə a twa
sɑ̃ sεsə o sɔ̃ də ta vwa
ty mə mɑ̃k tεllmɑ̃
ʁəvjɛ̃ mwa kɔmə ʒə lə deziʁə

tut- otuʁ də nu
ε si difeʁɑ̃
ty vis dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də apaʁ
ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa

ʁεstə pʁε də mwa
ʒə nə vis ply sɑ̃ twa
ʒə vudʁε vivʁə ma vi e muʁiʁ o pʁə- də twa
ʒə tεmə tɑ̃

ʒə vudʁεz- aʁεte lə tɑ̃
puʁ sələmɑ̃ puvwaʁ
tə ɡaʁde dɑ̃ mε bʁa
ynə dεʁnjεʁə fwa

tʁo də fwa,
ʒε εspeʁe, tə vwaʁ pʁε də mwa
tɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
kə ty mεmə