Poème-France.com

Poeme : Juste Une Chanson Pour Te Dire. . .Juste Une Chanson Pour Te Dire. . .

Juste une chanson pour Te dire
Je Veux mourir
Juste une chanson pour T’appeler
Je Veux crevée.

La pluie
La lueur du paradis
Brille
Telle la seule sortie.

Il n’y a plu d’espoire
Juste Te dire Au Revoir
Je pars
Je meurs ce soir

N’essaye pas de me Retenir
N’essaye pas de me mentire
C’est juste une chanson pour Te dire
Je Veux mourir

J’auraie Voulue Te dire ADieu
Revoir Une derniere fois Tes yeux
Caresser encord Tes cheveux
Croire que Tu croyais en nous 2

N’essaye pas de me Retenir
N’essaye pas de me mentire
C’est juste une chanqson pour Te dire
Je Veux mourir

Mais pas seul…
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒystə ynə ʃɑ̃sɔ̃ puʁ tə diʁə
ʒə vø muʁiʁ
ʒystə ynə ʃɑ̃sɔ̃ puʁ tapəle
ʒə vø kʁəve.

la plɥi
la lɥœʁ dy paʁadi
bʁijə
tεllə la sələ sɔʁti.

il ni a ply dεspwaʁə
ʒystə tə diʁə o ʁəvwaʁ
ʒə paʁ
ʒə mœʁ sə swaʁ

nesεj pa də mə ʁətəniʁ
nesεj pa də mə mɑ̃tiʁə
sε ʒystə ynə ʃɑ̃sɔ̃ puʁ tə diʁə
ʒə vø muʁiʁ

ʒoʁε vulɥ tə diʁə adjø
ʁəvwaʁ ynə dεʁnjəʁə fwa tεz- iø
kaʁese ɑ̃kɔʁ tε ʃəvø
kʁwaʁə kə ty kʁwajεz- ɑ̃ nu dø

nesεj pa də mə ʁətəniʁ
nesεj pa də mə mɑ̃tiʁə
sε ʒystə ynə ʃɑ̃ksɔ̃ puʁ tə diʁə
ʒə vø muʁiʁ

mε pa səl…