Poème-France.com

Poeme : …Des chemins qui se croisent,
Deux êtres qui s’apprivoisent.
Un moment de volupté, de sensualité,
De doux baisers échangés.
Cet arôme que je croyais perdu,
Sur tes lèvres je l’ai revu.
Je te mendie des caresses,
Pour toutes les promesses de tendresse.
Mon corps engourdi s’enflamme,
Feu de passion et de raison,
Qui s’élève jusqu’à mon âme.
Je serai ton soleil,
Celui qui te fait voir toutes ces merveilles.
Tu seras mon rayon de lune,
L’inspiration de ma plume.
Je t’appellerai tous les jours,
Juste pour entendre ta voix me dire bonjour.
Tu es cette douce lueur, qui éclaire mon cœur.
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε ʃəmɛ̃ ki sə kʁwaze,
døz- εtʁə- ki sapʁivwaze.
œ̃ mɔmɑ̃ də vɔlypte, də sɑ̃sɥalite,
də du bεzez- eʃɑ̃ʒe.
sεt aʁomə kə ʒə kʁwajε pεʁdy,
syʁ tε lεvʁə- ʒə lε ʁəvy.
ʒə tə mɑ̃di dε kaʁesə,
puʁ tutə lε pʁɔmesə də tɑ̃dʁεsə.
mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ɡuʁdi sɑ̃flamə,
fø də pasjɔ̃ e də ʁεzɔ̃,
ki selεvə ʒyska mɔ̃n- amə.
ʒə səʁε tɔ̃ sɔlεj,
səlɥi ki tə fε vwaʁ tutə sε mεʁvεjə.
ty səʁa mɔ̃ ʁεjɔ̃ də lynə,
lɛ̃spiʁasjɔ̃ də ma plymə.
ʒə tapεllʁε tus lε ʒuʁ,
ʒystə puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa mə diʁə bɔ̃ʒuʁ.
ty ε sεtə dusə lɥœʁ, ki eklεʁə mɔ̃ kœʁ.