Poème-France.com

Poeme : Ne Me Promet Rien…Ne Me Promet Rien…

Je ne te demande rien
Ne me promet pas l’éternité
Ne me promet pas
La lune et les astres
Ne prétend pas
Que tu ne me verra jamais pleurer
Prend moi
Et promet moi seulement
De m’aimer de tout ton cœur
Et de toute ton âme
En dépit des difficultés
Dont l’existence nous accables
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə tə dəmɑ̃də ʁjɛ̃
nə mə pʁɔmε pa letεʁnite
nə mə pʁɔmε pa
la lynə e lεz- astʁə
nə pʁetɑ̃ pa
kə ty nə mə veʁa ʒamε pləʁe
pʁɑ̃ mwa
e pʁɔmε mwa sələmɑ̃
də mεme də tu tɔ̃ kœʁ
e də tutə tɔ̃n- amə
ɑ̃ depi dε difikylte
dɔ̃ lεɡzistɑ̃sə nuz- akablə