Poème-France.com

Poeme : Une Mere, Un PereUne Mere, Un Pere

Un pere, une mere…
Sont personnes censés etre les plus proche de toi,
Te conette le mieux…
Seuleument pour moi ce sont des étrangers
Qui ne me conaissent pas,
Qui ne m’acceptent pas,
Qui me respecte pas,
Qui sont les plus lointaines dans ma tete…
Mais est ce ainsi ?
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ pəʁə, ynə məʁə…
sɔ̃ pεʁsɔnə sɑ̃sez- εtʁə lε plys pʁoʃə də twa,
tə kɔnεtə lə mjø…
səløme puʁ mwa sə sɔ̃ dεz- etʁɑ̃ʒe
ki nə mə kɔnεse pa,
ki nə maksεpte pa,
ki mə ʁεspεktə pa,
ki sɔ̃ lε plys lwɛ̃tεnə dɑ̃ ma tətə…
mεz- ε sə ɛ̃si ?