Poème-France.com

Poeme : Quand Est -Il De Notre Amour…Quand Est -Il De Notre Amour…

Parfois je ne te reconnais pas
Que j’ai peur de toi
Tu es si différent de autre fois
Je ne sais plus quoi faire moi

Ta violence a empiré
Mon cœur ne peut plus supporté
Tes coupes, mes blessures
Notre amour n’existe t’il plus ? ?

Tu vois mes larmes coulées
Ce qui ne t’empêche pas de continuer
Tu continu, et continu
Et tu me regardes sans un mot de plus

Pourquoi comme si rien été
Viens tu me dire je t’aime
Tu n’es plus celui que je connais
Non, tu n’es plus du tout le même

Ou est celui qui ma marié
Cet homme qui été aussi tendre que passionné ?
Mais malgré tout je ne peux te laisser
Nos souvenirs ne se sont pas effacés

Je ne peux partir loin de toi
Quand je regarde notre passé
Souviens toi…
Tout été si parfait

Qu’est t’il devenu notre amour ?
Celui que je croyais pour toujours !
Je t’aime encore si tu savais
Même avec ce que tu me fais

Un jour tout s’arrêtera si tu continu
Je suis tellement perdu
J’en ai marre de me cacher
Tout ça a cause de l’homme a qui je suis mariée
L'ètoile Dès Pleùres

PostScriptum

Une tite inspiration, Venant des femmes qui sont dans ce cas ; )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁfwa ʒə nə tə ʁəkɔnε pa
kə ʒε pœʁ də twa
ty ε si difeʁɑ̃ də otʁə fwa
ʒə nə sε plys kwa fεʁə mwa

ta vjɔlɑ̃sə a ɑ̃piʁe
mɔ̃ kœʁ nə pø plys sypɔʁte
tε kupə, mε blesyʁə
nɔtʁə amuʁ nεɡzistə til plys ? ?

ty vwa mε laʁmə- kule
sə ki nə tɑ̃pεʃə pa də kɔ̃tinɥe
ty kɔ̃tiny, e kɔ̃tiny
e ty mə ʁəɡaʁdə- sɑ̃z- œ̃ mo də plys

puʁkwa kɔmə si ʁjɛ̃ ete
vjɛ̃ ty mə diʁə ʒə tεmə
ty nε plys səlɥi kə ʒə kɔnε
nɔ̃, ty nε plys dy tu lə mεmə

u ε səlɥi ki ma maʁje
sεt ɔmə ki ete osi tɑ̃dʁə kə pasjɔne ?
mε malɡʁe tu ʒə nə pø tə lεse
no suvəniʁ nə sə sɔ̃ pa efase

ʒə nə pø paʁtiʁ lwɛ̃ də twa
kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə nɔtʁə pase
suvjɛ̃ twa…
tut- ete si paʁfε

kε til dəvəny nɔtʁə amuʁ ?
səlɥi kə ʒə kʁwajε puʁ tuʒuʁ !
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə si ty savε
mεmə avεk sə kə ty mə fε

œ̃ ʒuʁ tu saʁεtəʁa si ty kɔ̃tiny
ʒə sɥi tεllmɑ̃ pεʁdy
ʒɑ̃n- ε maʁə də mə kaʃe
tu sa a kozə də lɔmə a ki ʒə sɥi maʁje