Poème-France.com

Poeme : Je T’Oublis PasJe T’Oublis Pas

Je me rend compte que rien sera comme avant
J’ai perdu toi pis mais parents
Mon passé me revient dans chaque événement
Je ne sais plus quoi faire maintenant

Je te dirais que si tu veux me connaître
Alors regarde mon cœur
Et tu t’apercevras peut être
Que c’est le roi des douleurs

Tu es revenu me hanté
Après quelques années
T’avoir perdu été pour moi la pire des choses
Alors ne cherches de quoi mes erreurs été la cause

Je sais que je ne ferais pas la même erreur que toi
Même si c’est si dur d’i résisté
Je ne chercherais plus quoi qu’il en soit
Au moins moi je t’aurais écouter

Mes amis d’aujourd’hui sont différents
Mais m’on appris a vivre dans le présent
Armes, drogue, cité je ne connais rien de ça maintenant
Mais malgré moi se qui n’empêche que tu me reviennes chaque instants

Ils ont su me redonner le courage
Faire fondre petit a petit cette rage
Me diriger dans un avenir plus sur
Que de rester dans cette cité si dur

Je ne changerais pas comme ça
Toujours ceux que j’aime on ne les touchera pas
Et j’espère qu’au moins toi
Tu es fier de moi

Car là ou tu es
Je ne sais comment tu es
Ni ce que tu fais
Mais je sais que je t’aime et que je ne t’oublierais jamais
L'ètoile Dès Pleùres

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə ʁjɛ̃ səʁa kɔmə avɑ̃
ʒε pεʁdy twa pi mε paʁɑ̃
mɔ̃ pase mə ʁəvjɛ̃ dɑ̃ ʃakə evenəmɑ̃
ʒə nə sε plys kwa fεʁə mɛ̃tənɑ̃

ʒə tə diʁε kə si ty vø mə kɔnεtʁə
alɔʁ ʁəɡaʁdə mɔ̃ kœʁ
e ty tapεʁsεvʁa pø εtʁə
kə sε lə ʁwa dε dulœʁ

ty ε ʁəvəny mə-ɑ̃te
apʁε kεlkz- ane
tavwaʁ pεʁdy ete puʁ mwa la piʁə dε ʃozə
alɔʁ nə ʃεʁʃə də kwa mεz- eʁœʁz- ete la kozə

ʒə sε kə ʒə nə fəʁε pa la mεmə eʁœʁ kə twa
mεmə si sε si dyʁ di ʁeziste
ʒə nə ʃεʁʃəʁε plys kwa kil ɑ̃ swa
o mwɛ̃ mwa ʒə toʁεz- ekute

mεz- ami doʒuʁdɥi sɔ̃ difeʁɑ̃
mε mɔ̃n- apʁiz- a vivʁə dɑ̃ lə pʁezɑ̃
aʁmə, dʁɔɡ, site ʒə nə kɔnε ʁjɛ̃ də sa mɛ̃tənɑ̃
mε malɡʁe mwa sə ki nɑ̃pεʃə kə ty mə ʁəvjεnə ʃakə ɛ̃stɑ̃

ilz- ɔ̃ sy mə ʁədɔne lə kuʁaʒə
fεʁə fɔ̃dʁə pəti a pəti sεtə ʁaʒə
mə diʁiʒe dɑ̃z- œ̃n- avəniʁ plys syʁ
kə də ʁεste dɑ̃ sεtə site si dyʁ

ʒə nə ʃɑ̃ʒəʁε pa kɔmə sa
tuʒuʁ sø kə ʒεmə ɔ̃ nə lε tuʃəʁa pa
e ʒεspεʁə ko mwɛ̃ twa
ty ε fje də mwa

kaʁ la u ty ε
ʒə nə sε kɔmɑ̃ ty ε
ni sə kə ty fε
mε ʒə sε kə ʒə tεmə e kə ʒə nə tubljəʁε ʒamε