Poème-France.com

Poeme : Marre De La VieMarre De La Vie

Marre de la vie
Marre de respirer
Chaque jour qui passe
J’ai envie de me tuer
Crise d’adolescence ?
Plutôt crime d’adolescence
Je veut pas savoir l’avenir
Sa ne changeras rien, au contraire, sa serais pire
Avenir n’est pas le mots exacte
Comment parler d’avenir
Quand a 14ans tu as envie de mourir
Dans mon esprit tous est gris
Une balle dans la tête et cet fini
Quand j’ouvre les yeux le matin je n’est qu’une envie
Cet de les refermer pour la vie
La joie de vivre ma quitter
Sans que je ne puisse en profiter
Maintenant faudrait que je me lance
A quitter ma sombre existence
Ou qu’ont m’aide a vivre
Ou plutôt a mourir
Ma vie n’est pas ici
Mais dans les ailes d’un ange au paradis
Je n’étais juste que de passage
Pour faire tourner les pages
A mais amis qui je l’espère
Ne m’oublierons pas aussi vite
Que je suis parti
La Kiki Au Grand Coe

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maʁə də la vi
maʁə də ʁεspiʁe
ʃakə ʒuʁ ki pasə
ʒε ɑ̃vi də mə tɥe
kʁizə dadɔlesɑ̃sə ?
plyto kʁimə dadɔlesɑ̃sə
ʒə vø pa savwaʁ lavəniʁ
sa nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃, o kɔ̃tʁεʁə, sa səʁε piʁə
avəniʁ nε pa lə moz- εɡzaktə
kɔmɑ̃ paʁle davəniʁ
kɑ̃t- a katɔʁzə ɑ̃ ty a ɑ̃vi də muʁiʁ
dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi tusz- ε ɡʁi
ynə balə dɑ̃ la tεtə e sεt fini
kɑ̃ ʒuvʁə lεz- iø lə matɛ̃ ʒə nε kynə ɑ̃vi
sεt də lε ʁəfεʁme puʁ la vi
la ʒwa də vivʁə ma kite
sɑ̃ kə ʒə nə pɥisə ɑ̃ pʁɔfite
mɛ̃tənɑ̃ fodʁε kə ʒə mə lɑ̃sə
a kite ma sɔ̃bʁə εɡzistɑ̃sə
u kɔ̃ mεdə a vivʁə
u plyto a muʁiʁ
ma vi nε pa isi
mε dɑ̃ lεz- εlə dœ̃n- ɑ̃ʒə o paʁadi
ʒə netε ʒystə kə də pasaʒə
puʁ fεʁə tuʁne lε paʒə
a mεz- ami ki ʒə lεspεʁə
nə mubljəʁɔ̃ pa osi vitə
kə ʒə sɥi paʁti