Poème-France.com

Poeme : Amour BriserAmour Briser

Es ce que tu sais pourquoi
A chaque fois que je te vois
Mon cœur
S’empresse de douleur ?
Es ce que tu sais pourquoi
A chaque fois que je t’aperçois
Mes yeux sont remplit défroit ?
Tes tu déjà demander
Pourquoi toutes les nuits je pleurer ?
Pourquoi toutes ces nuit je veiller
A réfléchir et à penser ?
Pourquoi je ne pense jamais aux autres ?
Pourquoi je n’en voyais jamais d’autre ?
Si seulement tu savais
Si seulement tu pouvais ressentir
Tous se mal que tu m’a fait
Tu ne m’a caresser que quelque fois
Tu ne ma donner ton amour que quelque fois
Mais cet quelque fois on suffit
Pour détruire le première amour de ma vie
La Kiki Au Grand Coe

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ε sə kə ty sε puʁkwa
a ʃakə fwa kə ʒə tə vwa
mɔ̃ kœʁ
sɑ̃pʁεsə də dulœʁ ?
ε sə kə ty sε puʁkwa
a ʃakə fwa kə ʒə tapεʁswa
mεz- iø sɔ̃ ʁɑ̃pli defʁwa ?
tε ty deʒa dəmɑ̃de
puʁkwa tutə lε nɥi ʒə pləʁe ?
puʁkwa tutə sε nɥi ʒə vεje
a ʁefleʃiʁ e a pɑ̃se ?
puʁkwa ʒə nə pɑ̃sə ʒamεz- oz- otʁə ?
puʁkwa ʒə nɑ̃ vwajε ʒamε dotʁə ?
si sələmɑ̃ ty savε
si sələmɑ̃ ty puvε ʁəsɑ̃tiʁ
tus sə mal kə ty ma fε
ty nə ma kaʁese kə kεlkə fwa
ty nə ma dɔne tɔ̃n- amuʁ kə kεlkə fwa
mε sεt kεlkə fwaz- ɔ̃ syfi
puʁ detʁɥiʁə lə pʁəmjεʁə amuʁ də ma vi