Poème-France.com

Poeme : Tes Yx Ne Trompe PasTes Yx Ne Trompe Pas

Tes yeux me font voir ton bonheur
Tes peurs
Dévoile ton cœur
Ton regard ne trompe pas
Il te dévoile a moi
Tes doutes comme tes espoirs
Je les devine en croisant ton regard
Je n’est qu’une peur
Cet qu’il ce meurt
Tes yeux vert
Sont comme un livre ouvert
Ou je peut lire
Tous tes soupirs
Ainsi que tes désirs
Mais quant le livre est fini
Que tes yeux seront vide
Je sais que se sera la fin
Et donc le début de mon chagrin
La Kiki Au Grand Coe

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεz- iø mə fɔ̃ vwaʁ tɔ̃ bɔnœʁ
tε pœʁ
devwalə tɔ̃ kœʁ
tɔ̃ ʁəɡaʁ nə tʁɔ̃pə pa
il tə devwalə a mwa
tε dutə kɔmə tεz- εspwaʁ
ʒə lε dəvinə ɑ̃ kʁwazɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
ʒə nε kynə pœʁ
sεt kil sə məʁ
tεz- iø vεʁ
sɔ̃ kɔmə œ̃ livʁə uvεʁ
u ʒə pø liʁə
tus tε supiʁ
ɛ̃si kə tε deziʁ
mε kɑ̃ lə livʁə ε fini
kə tεz- iø səʁɔ̃ vidə
ʒə sε kə sə səʁa la fɛ̃
e dɔ̃k lə deby də mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃