Poème-France.com

Poeme : Pour Ma MamanPour Ma Maman

Tu as donnée la vie
A une petite fille, il y a 15 ans.
Qui a envie de te dire aujourd’hui : « merci »,
N’importe où et à n’importe quelle moment.

Merci pour tout ce que tu as fait,
J’aimerais pouvoir souvent te le répété.
Tu as éxocée mon plus grand souhait,
Celui d’aimer et d’être aimer.

Cela fait déjà bien longtemps,
Que j’ai une chose importante à te dire.
Je veux que tu sache : « je t’aime tant »,
Et j’aimerais jour et nuit pouvoir te le redire.

Un jour, je partirais de la maison,
Peut être à 18 ans, peut être à 25 ans.
Alors j’ai envie de te dire pour cette raison,
Je t’aime très fort maman.
La Miss Du 60

PostScriptum

On a qu’une mère, alors ne la détester pas.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a dɔne la vi
a ynə pətitə fijə, il i a kɛ̃zə ɑ̃.
ki a ɑ̃vi də tə diʁə oʒuʁdɥi : « mεʁsi »,
nɛ̃pɔʁtə u e a nɛ̃pɔʁtə kεllə mɔmɑ̃.

mεʁsi puʁ tu sə kə ty a fε,
ʒεməʁε puvwaʁ suvɑ̃ tə lə ʁepete.
ty a eksɔse mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ suε,
səlɥi dεme e dεtʁə εme.

səla fε deʒa bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃,
kə ʒε ynə ʃozə ɛ̃pɔʁtɑ̃tə a tə diʁə.
ʒə vø kə ty saʃə : « ʒə tεmə tɑ̃t »,
e ʒεməʁε ʒuʁ e nɥi puvwaʁ tə lə ʁədiʁə.

œ̃ ʒuʁ, ʒə paʁtiʁε də la mεzɔ̃,
pø εtʁə a diz- ɥit ɑ̃, pø εtʁə a vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃.
alɔʁ ʒε ɑ̃vi də tə diʁə puʁ sεtə ʁεzɔ̃,
ʒə tεmə tʁε fɔʁ mamɑ̃.