Poème-France.com

Poeme : Tu Crois Que…Tu Crois Que…

Tu crois que je peux te pardonner,
Comme sa, du jour au lendemain,
Mais tu sais, c’est dur d’oublier,
Même si je sais que tu peux me faire du bien.

Tu crois que je peux te pardonner,
Après tout ce que tu m’as fait ?
Je sais que nous étions encore des « bébés »,
Mais quand même, rappelle toi les horreurs que tu m’as fait.

Tu crois que je peux te pardonner,
Tout l’amour que tu m’as pris,
Tout le mal que tu m’as fait,
Et tout les doutes qui en moi on surgit.

Tout sa, c’est à cause de toi,
Mais pourquoi je t’ai rencontrer ?
Et pourquoi j’ai envie que tu sois près de moi ?
Malgré tout le mal que tu m’as fait.

Je crois que une partie de moi veux t’aimer,
Et l’autre veux te détester.
Toi, tu voudrais que je puisse t’aimer,
Mais moi, je n’arrive pas à me décider.

Isabelle.
La Miss Du 60

PostScriptum

Je l’aime et je le déteste… ! ! ! Aider moi je ne c plus quoi faire… ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty kʁwa kə ʒə pø tə paʁdɔne,
kɔmə sa, dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃,
mε ty sε, sε dyʁ dublje,
mεmə si ʒə sε kə ty pø mə fεʁə dy bjɛ̃.

ty kʁwa kə ʒə pø tə paʁdɔne,
apʁε tu sə kə ty ma fε ?
ʒə sε kə nuz- esjɔ̃z- ɑ̃kɔʁə dəs « bebes »,
mε kɑ̃ mεmə, ʁapεllə twa lεz- ɔʁœʁ kə ty ma fε.

ty kʁwa kə ʒə pø tə paʁdɔne,
tu lamuʁ kə ty ma pʁi,
tu lə mal kə ty ma fε,
e tu lε dutə ki ɑ̃ mwa ɔ̃ syʁʒi.

tu sa, sεt- a kozə də twa,
mε puʁkwa ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ?
e puʁkwa ʒε ɑ̃vi kə ty swa pʁε də mwa ?
malɡʁe tu lə mal kə ty ma fε.

ʒə kʁwa kə ynə paʁti də mwa vø tεme,
e lotʁə vø tə detεste.
twa, ty vudʁε kə ʒə pɥisə tεme,
mε mwa, ʒə naʁivə pa a mə deside.

izabεllə.