Poème-France.com

Poeme : En SilenceEn Silence

J’ai tellement envie d’ecrire
Ce que je ressens au fond de moi
Pour une fois je veux decrire
Ma passion et mon amour pour toi

Depuis que je t’ai vu
Tes yeux m’ont enmené tres loin
Devant ta beauté je suis emue
Je te contemple toujours de mon coin

Je veux ecrire et decrire
Pour me vider de cette souffrance
Car je ne peux pas te dire
Que je t’aime mais en silence
°° La Mysterieuse °°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi dεkʁiʁə
sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- o fɔ̃ də mwa
puʁ ynə fwa ʒə vø dəkʁiʁə
ma pasjɔ̃ e mɔ̃n- amuʁ puʁ twa

dəpɥi kə ʒə tε vy
tεz- iø mɔ̃ ɑ̃məne tʁə- lwɛ̃
dəvɑ̃ ta bote ʒə sɥiz- əmɥ
ʒə tə kɔ̃tɑ̃plə tuʒuʁ də mɔ̃ kwɛ̃

ʒə vøz- εkʁiʁə e dəkʁiʁə
puʁ mə vide də sεtə sufʁɑ̃sə
kaʁ ʒə nə pø pa tə diʁə
kə ʒə tεmə mεz- ɑ̃ silɑ̃sə