Poème-France.com

Poeme : C-DrikC-Drik

Dans mes paroles
Tu trouveras mes défauts et mes faiblesses
Mes faux pas et mes maladresse
De l’amour plus qu’Il n’en faut
J’ai tellement peur que tu me laisse
Je veux que tu me reste
Pour toujours
Mais je sais qu’un jour
Tu partiras vers d’autres horizon
Mais je souhaite que ça n’arrive jamais
Même si tu me demande pardon
Je sais que ça me blessrait
On ne peut changer l’avenir
Et la voir venir
Car on ne peut créer notre destin
Si on pourrait il n’aurais pas de fin
À notre relation
Et nous partirions loin de ce monde
Les choses changent
Mais l’amour reste éternel
Même au ciel
Je t’attendrai là-bas
En espèrant que tu veule encore de moi
Je t’aime tellement fort
La Vie,la Mort

PostScriptum

à l’amour de ma vie


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ mε paʁɔlə
ty tʁuvəʁa mε defoz- e mε fεblesə
mε fo pa e mε maladʁεsə
də lamuʁ plys kil nɑ̃ fo
ʒε tεllmɑ̃ pœʁ kə ty mə lεsə
ʒə vø kə ty mə ʁεstə
puʁ tuʒuʁ
mε ʒə sε kœ̃ ʒuʁ
ty paʁtiʁa vεʁ dotʁə- ɔʁizɔ̃
mε ʒə suεtə kə sa naʁivə ʒamε
mεmə si ty mə dəmɑ̃də paʁdɔ̃
ʒə sε kə sa mə blesʁε
ɔ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe lavəniʁ
e la vwaʁ vəniʁ
kaʁ ɔ̃ nə pø kʁee nɔtʁə dεstɛ̃
si ɔ̃ puʁʁε il noʁε pa də fɛ̃
a nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
e nu paʁtiʁjɔ̃ lwɛ̃ də sə mɔ̃də
lε ʃozə ʃɑ̃ʒe
mε lamuʁ ʁεstə etεʁnεl
mεmə o sjεl
ʒə tatɑ̃dʁε la ba
ɑ̃n- εspεʁɑ̃ kə ty vələ ɑ̃kɔʁə də mwa
ʒə tεmə tεllmɑ̃ fɔʁ