Poème-France.com

Poeme : C-Drik 2C-Drik 2

Je t’aime comme une folle
Tu as ma parole
Que toute ma vie je t’attenderai
De la heut sur toi je veillerai
J’ai vu ma vie défiler devant moi
Je ne peut vivre sans toi
Et ce que je vais ecrire c’est la peur de te trahir
Je ne sais pas quoi te dire
J’ai vu l’avenir
Dans l’ombre de tes bras
Alors sèche tes pleurs
Et n’ait plus peur
Je reviendrai
Car te voir pleurer
C’est trop pour moi
Je ne le supporte pas
Arrête de pleurer
Bientot je te rejoinderai
Je t’aime tu sais
Et sans toi c’est dure à imaginer
Tout ça pour te dire
Que j’ai becoin de toi
Où que tu sois
Je te suiverai
Alors n’oublie pas
Combien je peut t’aimer
Et que j’avais je vais t’abandonner
La Vie,la Mort

PostScriptum

ced j’t’aime fort fort ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə kɔmə ynə fɔlə
ty a ma paʁɔlə
kə tutə ma vi ʒə tatɑ̃dəʁε
də la œ syʁ twa ʒə vεjʁε
ʒε vy ma vi defile dəvɑ̃ mwa
ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa
e sə kə ʒə vεz- εkʁiʁə sε la pœʁ də tə tʁaiʁ
ʒə nə sε pa kwa tə diʁə
ʒε vy lavəniʁ
dɑ̃ lɔ̃bʁə də tε bʁa
alɔʁ sεʃə tε plœʁ
e nε plys pœʁ
ʒə ʁəvjɛ̃dʁε
kaʁ tə vwaʁ pləʁe
sε tʁo puʁ mwa
ʒə nə lə sypɔʁtə pa
aʁεtə də pləʁe
bjɛ̃to ʒə tə ʁəʒwɛ̃dəʁε
ʒə tεmə ty sε
e sɑ̃ twa sε dyʁə a imaʒine
tu sa puʁ tə diʁə
kə ʒε bəkwɛ̃ də twa
u kə ty swa
ʒə tə sɥivəʁε
alɔʁ nubli pa
kɔ̃bjɛ̃ ʒə pø tεme
e kə ʒavε ʒə vε tabɑ̃dɔne