Poème-France.com

Poeme : Ce N’Etais Qu’Un ReveCe N’Etais Qu’Un Reve

Le soir, j’entend la pluit tomber
Je suis sur le bord de la plage
Je sents le doux vent caresser mon visage
Et la douce pluit me frissonner

J’entend le bruit des vagues
Je sents que tu es la
Que tu es pres de moi
Dans ma tete tout es si vague

J’entend ta voix
Me crier viens vers moi
Pres de la mer, je voies tes pas sur le bord
Je les suis en courrant pres du rebord

Je sents que quelqu’un me suit
J’ai peur mais, j’ai le gout que tu me prennes dans tes bras
Comme tu m’as fais la premiere fois
Et j’entend des bruits

Je cours vers toi
Mais, tu t’eloigne de plus en plus
Et je ne voies plus tes pas
J’ai l’impression d’etre perdu

Je voies un bracelet dans le sable
Il est fait en perle bleu pale
Je le prends dans mes mains
Je sents un enorme chagrin

J’entend ta voix me murmurer
Reviens vers moi
Je t’aime et je suis desoler
Je ne t’oubli pas

Des ce moment
Je revis tous ces souvenirs
Les plus beaux mais, les plus pire
Les souvenirs d’avant

Je te vois dans mes penser me dire que tu vas m’aimer
Je continue de courrir sous la pluit
Une larme coulle dans mon oeil et m’affebli
Je tombes agenoux et ensuite sur la tete les yeux fermer

Lorsque je les ouvres, je suis dans mon lit
Je ne sents plus le bracelet bleu
Alors je me dit
Ce n’etais qu’un reve a ses yeux
Lady_Minus

PostScriptum

Des reves peuvent parfois devenir realiter. Il suffit de comprendre le sens


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə swaʁ, ʒɑ̃tɑ̃ la plɥi tɔ̃be
ʒə sɥi syʁ lə bɔʁ də la plaʒə
ʒə sɑ̃ lə du vɑ̃ kaʁese mɔ̃ vizaʒə
e la dusə plɥi mə fʁisɔne

ʒɑ̃tɑ̃ lə bʁɥi dε vaɡ
ʒə sɑ̃ kə ty ε la
kə ty ε pʁə- də mwa
dɑ̃ ma tətə tut- ε si vaɡ

ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa
mə kʁje vjɛ̃ vεʁ mwa
pʁə- də la mεʁ, ʒə vwa tε pa syʁ lə bɔʁ
ʒə lε sɥiz- ɑ̃ kuʁʁɑ̃ pʁə- dy ʁəbɔʁ

ʒə sɑ̃ kə kεlkœ̃ mə sɥi
ʒε pœʁ mε, ʒε lə ɡu kə ty mə pʁεnə dɑ̃ tε bʁa
kɔmə ty ma fε la pʁəmjəʁə fwa
e ʒɑ̃tɑ̃ dε bʁɥi

ʒə kuʁ vεʁ twa
mε, ty təlwaɲə də plysz- ɑ̃ plys
e ʒə nə vwa plys tε pa
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə pεʁdy

ʒə vwaz- œ̃ bʁasəlε dɑ̃ lə sablə
il ε fε ɑ̃ pεʁlə blø palə
ʒə lə pʁɑ̃ dɑ̃ mε mɛ̃
ʒə sɑ̃z- œ̃n- ɑ̃nɔʁmə ʃaɡʁɛ̃

ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa mə myʁmyʁe
ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa
ʒə tεmə e ʒə sɥi dəzɔle
ʒə nə tubli pa

dε sə mɔmɑ̃
ʒə ʁəvi tus sε suvəniʁ
lε plys bo mε, lε plys piʁə
lε suvəniʁ davɑ̃

ʒə tə vwa dɑ̃ mε pɑ̃se mə diʁə kə ty va mεme
ʒə kɔ̃tinɥ də kuʁʁiʁ su la plɥi
ynə laʁmə kulə dɑ̃ mɔ̃n- ɔεj e mafεbli
ʒə tɔ̃bəz- aʒənuz- e ɑ̃sɥitə syʁ la tətə lεz- iø fεʁme

lɔʁskə ʒə lεz- uvʁə, ʒə sɥi dɑ̃ mɔ̃ li
ʒə nə sɑ̃ plys lə bʁasəlε blø
alɔʁ ʒə mə di
sə nətε kœ̃ ʁəvə a sεz- iø