Poeme : Etre Abandonner

Etre Abandonner

Le jour de ma naissance
Ma mere m’a quitter
Elle ne m’a plus aimer
Et elle a detruit mon enfance

Ce jour a ete le pire de ma vie
Chaque fois que je la regardait
Ni un sourrir ne sorti
Une seule fois qui etait vrai

Lorsque j’ai eu 9 ans
Je faisais semblent
De l’aimer et d’etre aimer
Par elle un etre sans pitier

J’ai quitter la maison
Pour aller dans une autre dimension
Une autre realiter de la vie
Une autre facon de cette vie

Depuis ce temps
Jamais elle ne m’a reparler
J’ai attendu longtemps
Mais, elle m’a oublier

Je restais seule dans le noir
A l’attendre sans bruit
A etre sans vie
Et a prier chaque soir

Je me suis senti seule et rejetter
Je ne pensais qu’a elle
Qui me traite comme une poubelle
Et qui ne veut plus m’aimer

Je restais dans l’espoir
Jusqu’au jour de la veriter
La ou elle m’a dit « Je vais te detester
Jusqu’a ma mort

Tu n’es pas ma fille
Tu n’as pas d’etoile qui brille
En toi c’est vide et sombre
Par mourrir dans l’ombre »

Entendre sa d’un etre cher
Ca fait mal au cœur
Tu recois un couteau dans cet peur
Tout ca de ta tres cher mere

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Etre Abandonner

  le=jour=de=ma=nais=sance 6
  ma=me=re=ma=quit=ter 6
  elle=ne=ma=plus=ai=mer 6
  et=ellea=de=truit=mon=en=fance 7

  ce=jour=a=e=te=le=pire=de=ma=vie 10
  cha=que=fois=que=je=la=re=gar=dait 9
  ni=un=sour=rir=ne=sor=ti 7
  une=seu=le=fois=qui=e=tait=vrai 8

  lors=que=jai=eu=neuf=ans 6
  je=fai=sais=semblent 4
  de=lai=mer=et=de=treai=mer 7
  par=elleun=e=tre=sans=pi=tier 7

  jai=quit=ter=la=mai=son 6
  pour=al=ler=dans=uneautre=di=men=sion 8
  uneau=tre=rea=li=ter=de=la=vie 8
  uneau=tre=fa=con=de=cet=te=vie 8

  de=puis=ce=temps 4
  ja=mais=elle=ne=ma=re=par=ler 8
  jai=at=ten=du=long=temps 6
  mais=el=le=ma=ou=blier 6

  je=res=tais=seule=dans=le=noir 7
  a=lat=ten=dre=sans=bruit 6
  a=e=tre=sans=vie 5
  et=a=prier=cha=que=soir 6

  je=me=suis=sen=ti=seuleet=re=jet=ter 9
  je=ne=pen=sais=qua=elle 6
  qui=me=traite=com=meu=ne=pou=belle 8
  et=qui=ne=veut=plus=mai=mer 7

  je=res=tais=dans=les=poir 6
  jus=quau=jour=de=la=ve=ri=ter 8
  la=ou=elle=ma=dit=je=vais=te=de=tes=ter 11
  jus=qua=ma=mort 4

  tu=nes=pas=ma=fi=lle 6
  tu=nas=pas=de=toile=qui=brille 7
  en=toi=cest=vide=et=sombre 6
  par=mour=rir=dans=lom=bre 6

  enten=dre=sa=dun=e=tre=cher 7
  ca=fait=mal=au=cœur 5
  tu=re=cois=un=cou=teau=dans=cet=peur 9
  tout=ca=de=ta=tres=cher=mere 7
 • Phonétique : Etre Abandonner

  lə ʒuʁ də ma nεsɑ̃sə
  ma məʁə ma kite
  εllə nə ma plysz- εme
  e εllə a dətʁɥi mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə

  sə ʒuʁ a ətə lə piʁə də ma vi
  ʃakə fwa kə ʒə la ʁəɡaʁdε
  ni œ̃ suʁʁiʁ nə sɔʁti
  ynə sələ fwa ki ətε vʁε

  lɔʁskə ʒε y nəv- ɑ̃
  ʒə fəzε sɑ̃ble
  də lεme e dεtʁə εme
  paʁ εllə œ̃n- εtʁə sɑ̃ pitje

  ʒε kite la mεzɔ̃
  puʁ ale dɑ̃z- ynə otʁə dimɑ̃sjɔ̃
  ynə otʁə ʁəalite də la vi
  ynə otʁə fakɔ̃ də sεtə vi

  dəpɥi sə tɑ̃
  ʒamεz- εllə nə ma ʁəpaʁle
  ʒε atɑ̃dy lɔ̃tɑ̃
  mε, εllə ma ublje

  ʒə ʁεstε sələ dɑ̃ lə nwaʁ
  a latɑ̃dʁə sɑ̃ bʁɥi
  a εtʁə sɑ̃ vi
  e a pʁje ʃakə swaʁ

  ʒə mə sɥi sɑ̃ti sələ e ʁəʒεte
  ʒə nə pɑ̃sε ka εllə
  ki mə tʁεtə kɔmə ynə pubεllə
  e ki nə vø plys mεme

  ʒə ʁεstε dɑ̃ lεspwaʁ
  ʒysko ʒuʁ də la vəʁite
  la u εllə ma dit « ʒə vε tə dətεste
  ʒyska ma mɔʁ

  ty nε pa ma fijə
  ty na pa dətwalə ki bʁijə
  ɑ̃ twa sε vidə e sɔ̃bʁə
  paʁ muʁʁiʁ dɑ̃ lɔ̃bʁə »

  ɑ̃tɑ̃dʁə sa dœ̃n- εtʁə ʃεʁ
  ka fε mal o kœʁ
  ty ʁəkwaz- œ̃ kuto dɑ̃ sεt pœʁ
  tu ka də ta tʁə- ʃεʁ məʁə
 • Syllabes Phonétique : Etre Abandonner

  lə=ʒuʁ=də=ma=nε=sɑ̃sə 6
  ma=mə=ʁə=ma=ki=te 6
  εllə=nə=ma=plys=zε=me 6
  e=εlləa=dət=ʁɥi=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 7

  sə=ʒuʁ=aə=tə=lə=pi=ʁə=də=ma=vi 10
  ʃakə=fwa=kə=ʒə=la=ʁə=ɡaʁ=dε 8
  ni=œ̃=suʁ=ʁiʁ=nə=sɔʁ=ti 7
  ynə=sə=lə=fwa=ki=ə=tε=vʁε 8

  lɔʁ=skə=ʒε=y=nə=vɑ̃ 6
  ʒə=fə=zε=sɑ̃=ble 5
  də=lε=me=e=dεtʁəε=me 6
  paʁ=εlləœ̃=nεtʁə=sɑ̃=pi=tje 6

  ʒε=ki=te=la=mε=zɔ̃ 6
  puʁ=a=le=dɑ̃zynəo=tʁə=di=mɑ̃=sjɔ̃ 8
  ynəo=tʁə=ʁə=a=li=te=də=la=vi 9
  ynəo=tʁə=fa=kɔ̃=də=sε=tə=vi 8

  dəp=ɥi=sə=tɑ̃ 4
  ʒa=mε=zεllə=nə=maʁə=paʁ=le 7
  ʒε=a=tɑ̃=dy=lɔ̃=tɑ̃ 6
  mε=εl=lə=ma=u=blje 6

  ʒə=ʁεs=tεsə=lə=dɑ̃=lə=nwaʁ 7
  a=la=tɑ̃=dʁə=sɑ̃=bʁɥi 6
  a=ε=tʁə=sɑ̃=vi 5
  e=a=pʁje=ʃa=kə=swaʁ 6

  ʒə=mə=sɥi=sɑ̃tisə=ləe=ʁə=ʒε=te 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=ka=εllə 6
  kimə=tʁε=tə=kɔməy=nə=pu=bεllə 7
  e=kinə=vø=plys=mε=me 6

  ʒə=ʁεs=tε=dɑ̃=lεs=pwaʁ 6
  ʒys=ko=ʒuʁdə=la=və=ʁi=te 7
  la=u=εllə=ma=dit=ʒə=vεtə=də=tεs=te 10
  ʒys=ka=ma=mɔʁ 4

  ty=nε=pa=ma=fi=jə 6
  ty=na=padə=twa=lə=ki=bʁijə 7
  ɑ̃=twa=sε=vidə=e=sɔ̃bʁə 6
  paʁ=muʁ=ʁiʁ=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 6

  ɑ̃=tɑ̃dʁə=sa=dœ̃=nε=tʁə=ʃεʁ 7
  ka=fε=mal=o=kœ=ʁə 6
  tyʁə=kwa=zœ̃=ku=to=dɑ̃=sεt=pœʁ 8
  tu=kadə=ta=tʁə=ʃεʁ=məʁə 6

PostScriptum

Parfois on se sent abandonner meme lorsque l’ont ne l’est pas. Mais ne plus avoir de mere a 9 ans, c’est terible. Surtout apres ce qu’elle m’a dit.

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Absence
Publié le 20/08/2005 05:57

L'écrit contient 233 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Lady_Minus

Récompense

0
0
0