Poème-France.com

Poeme : Anthony Et LaetitiaAnthony Et Laetitia

ANTHONY et LAETITIA

A comme l’Amour qui nous unissait
N comme le Noir qui englobe mon cœur à présent
T comme les Terribles choses que tu m’as faites et dites
H comme la Haine que j’ai pour toi
O comme l’Or que tu m’as fait porter à mon cou
N comme ton Numéro que j’ai composé tant de fois
Y comme le Ying que tu es, et le Yang que je suis et qui se complètait si bien

L comme toutes ces Larmes d’amour, de colère que j’ai versé pour toi
A comme l’Ami que j’ai connu au début
E comme l’Eternel rêve que tu es pour moi
T comme l’a été notre relation, Tourmentée
I comme l’Infidélité qui nous est arrivée
T comme Têtu que nous avons été, à ne pas admettre nos erreurs
I comme Irréel notre histoire, tant le bien que le mal
A comme l’Amour fou que j’ai pour toi

HAINE, ce mot écrit dans nos deux prénoms…
MAIS
AMOUR, ce mot écrit dans nos deux noms…
L’amour se doit de submergé la haine…
Si on s’aime…

} {¤} {Red_Night_Butterfly} {¤} {
Laetyx67

PostScriptum

J’espère qu’un jour tu le lieras et que tu y réfléchiras. . . Toi que j’ai aimé, que j’aime et je j’aimerais toujours


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tɔni e laetisja

a kɔmə lamuʁ ki nuz- ynisε
εn kɔmə lə nwaʁ ki ɑ̃ɡlɔbə mɔ̃ kœʁ a pʁezɑ̃
te kɔmə lε teʁiblə ʃozə kə ty ma fεtəz- e ditə
aʃ kɔmə la-εnə kə ʒε puʁ twa
o kɔmə lɔʁ kə ty ma fε pɔʁte a mɔ̃ ku
εn kɔmə tɔ̃ nymeʁo kə ʒε kɔ̃poze tɑ̃ də fwa
i kɔmə lə iiŋ kə ty ε, e lə iɑ̃ɡ kə ʒə sɥiz- e ki sə kɔ̃plεtε si bjɛ̃

εl kɔmə tutə sε laʁmə- damuʁ, də kɔlεʁə kə ʒε vεʁse puʁ twa
a kɔmə lami kə ʒε kɔny o deby
ə kɔmə lətεʁnεl ʁεvə kə ty ε puʁ mwa
te kɔmə la ete nɔtʁə ʁəlasjɔ̃, tuʁmɑ̃te
i kɔmə lɛ̃fidelite ki nuz- εt- aʁive
te kɔmə tεty kə nuz- avɔ̃z- ete, a nə pa admεtʁə noz- eʁœʁ
i kɔmə iʁeεl nɔtʁə istwaʁə, tɑ̃ lə bjɛ̃ kə lə mal
a kɔmə lamuʁ fu kə ʒε puʁ twa

εnə, sə mo ekʁi dɑ̃ no dø pʁenɔ̃…

amuʁ, sə mo ekʁi dɑ̃ no dø nɔ̃…
lamuʁ sə dwa də sybmεʁʒe la-εnə…
si ɔ̃ sεmə…

fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə ʁεd suliɲe niɡt suliɲe bytεʁfli fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə