Poème-France.com

Poeme : When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

La vie n’est pas bonne, elle ne te donne que la vie… Jamais elle ne t’offrira autre chose…
Combien de temps vais-je devoir encore attendre ? Quand voudras-tu te terminer ? Quand me laisera-tu ?
Comment l’enfant a Noel qui veux deballer ses cadeaux, je veux deballer le mien, celui qui m’apportera la fin, celui qui m’enlevera ce « cadeau » divin que je n’ai demende… Ce cadeau qui est ma maledication…
Maintenant j’attends, et longtemps j’attendrais cette fin qui se fais attendre…
Toi la vie qui t’es offerte a moi, pars ! Et jamais ne reviens en mois, laisse ma compagne, mon amour, cette mort si douce venir me chercher… Voila le seul desir que j’exprime, sois, juste une fois, douce et laisse moi partire…
C’est ici que s’arrete ma complainte qui te touchera toi qui ma touche dans le dos et j’espere quelle te fera souffrire comme tu me fais souffrire depuis si longtemps
Lamento

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi nε pa bɔnə, εllə nə tə dɔnə kə la vi… ʒamεz- εllə nə tɔfʁiʁa otʁə ʃozə…
kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ vε ʒə dəvwaʁ ɑ̃kɔʁə atɑ̃dʁə ? kɑ̃ vudʁa ty tə tεʁmine ? kɑ̃ mə lεzəʁa ty ?
kɔmɑ̃ lɑ̃fɑ̃ a noεl ki vø dəbale sε kado, ʒə vø dəbale lə mjɛ̃, səlɥi ki mapɔʁtəʁa la fɛ̃, səlɥi ki mɑ̃ləvəʁa sə « kado » divɛ̃ kə ʒə nε dəmɑ̃də… sə kado ki ε ma malədikasjɔ̃…
mɛ̃tənɑ̃ ʒatɑ̃, e lɔ̃tɑ̃ ʒatɑ̃dʁε sεtə fɛ̃ ki sə fεz- atɑ̃dʁə…
twa la vi ki tε ɔfεʁtə a mwa, paʁ ! e ʒamε nə ʁəvjɛ̃z- ɑ̃ mwa, lεsə ma kɔ̃paɲə, mɔ̃n- amuʁ, sεtə mɔʁ si dusə vəniʁ mə ʃεʁʃe… vwala lə səl dəziʁ kə ʒεkspʁimə, swa, ʒystə ynə fwa, dusə e lεsə mwa paʁtiʁə…
sεt- isi kə saʁətə ma kɔ̃plɛ̃tə ki tə tuʃəʁa twa ki ma tuʃə dɑ̃ lə doz- e ʒεspəʁə kεllə tə fəʁa sufʁiʁə kɔmə ty mə fε sufʁiʁə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.