Poeme : When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

La vie n’est pas bonne, elle ne te donne que la vie… Jamais elle ne t’offrira autre chose…
Combien de temps vais-je devoir encore attendre ? Quand voudras-tu te terminer ? Quand me laisera-tu ?
Comment l’enfant a Noel qui veux deballer ses cadeaux, je veux deballer le mien, celui qui m’apportera la fin, celui qui m’enlevera ce « cadeau » divin que je n’ai demende… Ce cadeau qui est ma maledication…
Maintenant j’attends, et longtemps j’attendrais cette fin qui se fais attendre…
Toi la vie qui t’es offerte a moi, pars ! Et jamais ne reviens en mois, laisse ma compagne, mon amour, cette mort si douce venir me chercher… Voila le seul desir que j’exprime, sois, juste une fois, douce et laisse moi partire…
C’est ici que s’arrete ma complainte qui te touchera toi qui ma touche dans le dos et j’espere quelle te fera souffrire comme tu me fais souffrire depuis si longtemps

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

  la=vie=nest=pas=bon=ne=el=le=ne=te=don=ne=que=la=vie=ja=mais=el=le=ne=tof=fri=ra=au=tre=cho=se 27
  com=bien=de=temps=vais=je=de=voir=en=co=re=at=ten=dre=quand=vou=dras=tu=te=ter=mi=ner=quand=me=lai=se=ra=tu 28
  comment=len=fant=a=noel=qui=veux=de=bal=ler=ses=ca=deaux=je=veux=de=bal=ler=le=mien=ce=lui=qui=map=por=te=ra=la=fin=ce=lui=qui=men=le=ve=ra=ce=ca=deau=di=vin=que=je=nai=de=men=de=ce=ca=deau=qui=est=ma=ma=le=di=ca=tion 58
  main=te=nant=jat=tends=et=long=temps=jat=ten=drais=cet=te=fin=qui=se=fais=at=ten=dre 20
  toi=la=vie=qui=tes=of=fertea=moi=pars=et=ja=mais=ne=re=viens=en=mois=lais=se=ma=com=pa=gne=mon=a=mour=cet=te=mort=si=dou=ce=ve=nir=me=cher=cher=voi=la=le=seul=de=sir=que=jex=pri=me=sois=jus=te=u=ne=fois=dou=ce=et=lais=se=moi=par=tire 61
  cest=i=ci=que=sar=re=te=ma=com=plainte=qui=te=tou=che=ra=toi=qui=ma=tou=che=dans=le=dos=et=jes=pe=re=quel=le=te=fe=ra=souf=fri=re=com=me=tu=me=fais=souf=fri=re=de=puis=si=long=temps 48
 • Phonétique : When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

  la vi nε pa bɔnə, εllə nə tə dɔnə kə la vi… ʒamεz- εllə nə tɔfʁiʁa otʁə ʃozə…
  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ vε ʒə dəvwaʁ ɑ̃kɔʁə atɑ̃dʁə ? kɑ̃ vudʁa ty tə tεʁmine ? kɑ̃ mə lεzəʁa ty ?
  kɔmɑ̃ lɑ̃fɑ̃ a noεl ki vø dəbale sε kado, ʒə vø dəbale lə mjɛ̃, səlɥi ki mapɔʁtəʁa la fɛ̃, səlɥi ki mɑ̃ləvəʁa sə « kado » divɛ̃ kə ʒə nε dəmɑ̃də… sə kado ki ε ma malədikasjɔ̃…
  mɛ̃tənɑ̃ ʒatɑ̃, e lɔ̃tɑ̃ ʒatɑ̃dʁε sεtə fɛ̃ ki sə fεz- atɑ̃dʁə…
  twa la vi ki tε ɔfεʁtə a mwa, paʁ ! e ʒamε nə ʁəvjɛ̃z- ɑ̃ mwa, lεsə ma kɔ̃paɲə, mɔ̃n- amuʁ, sεtə mɔʁ si dusə vəniʁ mə ʃεʁʃe… vwala lə səl dəziʁ kə ʒεkspʁimə, swa, ʒystə ynə fwa, dusə e lεsə mwa paʁtiʁə…
  sεt- isi kə saʁətə ma kɔ̃plɛ̃tə ki tə tuʃəʁa twa ki ma tuʃə dɑ̃ lə doz- e ʒεspəʁə kεllə tə fəʁa sufʁiʁə kɔmə ty mə fε sufʁiʁə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
 • Syllabes Phonétique : When The Live Begin, You Only Wait The End… (Fr)

  la=vi=nε=pa=bɔ=nə=εl=lə=nə=tə=dɔ=nə=kə=la=vi=ʒa=mε=zεl=lə=nə=tɔ=fʁi=ʁa=o=tʁə=ʃo=zə 27
  kɔ̃=bjɛ̃=də=tɑ̃=vε=ʒə=də=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=tɑ̃=dʁə=kɑ̃=vu=dʁa=ty=tə=tεʁ=mi=ne=kɑ̃=mə=lε=zə=ʁa=ty 28
  kɔ=mɑ̃=lɑ̃=fɑ̃=a=no=εl=ki=vødə=ba=le=sε=ka=do=ʒə=vø=də=ba=le=lə=mjɛ̃=səl=ɥi=ki=ma=pɔʁ=tə=ʁa=la=fɛ̃=səl=ɥi=ki=mɑ̃=lə=və=ʁa=sə=ka=do=di=vɛ̃=kə=ʒə=nε=də=mɑ̃=də=sə=ka=do=ki=ε=ma=ma=lə=di=ka=sjɔ̃ 59
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒa=tɑ̃=e=lɔ̃=tɑ̃=ʒa=tɑ̃=dʁε=sε=tə=fɛ̃=ki=sə=fε=za=tɑ̃=dʁə 20
  twa=la=vi=ki=tε=ɔ=fεʁtəa=mwa=paʁ=e=ʒa=mε=nə=ʁə=vjɛ̃=zɑ̃=mwa=lε=sə=ma=kɔ̃=pa=ɲə=mɔ̃=na=muʁ=sε=tə=mɔʁ=si=du=sə=və=niʁ=mə=ʃεʁ=ʃe=vwa=la=lə=səl=də=ziʁ=kə=ʒεk=spʁi=mə=swa=ʒys=tə=y=nə=fwa=du=sə=e=lε=sə=mwa=paʁ=tiʁə 61
  sε=ti=sikə=sa=ʁə=tə=ma=kɔ̃=plɛ̃=tə=ki=tə=tu=ʃə=ʁa=twa=ki=ma=tu=ʃə=dɑ̃=lə=do=ze=ʒεs=pə=ʁə=kεllə=tə=fə=ʁa=su=fʁi=ʁə=kɔ=mə=ty=mə=fε=su=fʁi=ʁə=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 47

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/06/2004 00:00Jjp

Tres triste arf

Auteur de Poésie
16/06/2004 00:00Lamento

Tu trouve?Bon si tu le dis ^^

Auteur de Poésie
05/07/2004 00:00Sobri

jm bcp il y encor kelke mois je disé la meme chose, tres joli poeme en tt k, ms reprend toi ! bisoux

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/06/2004 00:00

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lamento

Texte des commentateurs