Poème-France.com

Poeme : Unlock Your HeartUnlock Your Heart

Don’t let your tears fall.
Listen to her call.
Don’t fear despair’s wrath.
Hope stands on your path.

Please unlock your heart.
Pain you must abort.
For once forget fate.
Before it’s too late.

Look into her eyes.
You will see no lies.
With joy her soul glows,
Blinding your sorrows.

Please unlock your heart.
Pain you must abort.
For once forget fate.
Before it’s too late.

Don’t be on your own.
Let her be your dawn.
Let her wake your smile,
Slept for a long time.

Please unlock your heart.
Pain you must abort.
For once forget fate.
Before it’s too late.

Let her be the part
That completes your heart,
Broken long ago,
Broken by sorrow.

Please unlock your heart.
Pain you must abort.
For once forget fate.
Before it’s too late.

Finally you’re the demon.
Finally you’re the reason.
You end up to take her soul,
You make her an empty doll.
You didn’t unlock your heart,
Like you she sinks in the dark…
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Ne laisse pas tes larmes tomber.
Ecoute son appel.
Ne crains pas le courroux du désespoir.
L’espoir se tient su ton chemin.

S’il te plait ouvre ton cœur.
La peine tu dois abandonner.
Pour une fois oublie la fatalité.
Avant qu’il ne soit trop t


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɔnte lεt iuʁ təaʁ fal.
listɛ̃ to εʁ kal.
dɔnte fəaʁ dεspεʁεs wʁat.
ɔpə stɑ̃dz- ɔ̃n- iuʁ pat.

pləazə œ̃lɔk iuʁ əaʁ.
pɛ̃ iu myst abɔʁ.
fɔʁ ɔ̃sə fɔʁʒε fatə.
bəfɔʁə itεs tu latə.

luk ɛ̃to εʁ εj.
iu wij si no li.
wit ʒwa εʁ sul ɡlɔw,
blɛ̃diŋ iuʁ sɔʁɔw.

pləazə œ̃lɔk iuʁ əaʁ.
pɛ̃ iu myst abɔʁ.
fɔʁ ɔ̃sə fɔʁʒε fatə.
bəfɔʁə itεs tu latə.

dɔnte bə ɔ̃n- iuʁ ɔwn.
lεt εʁ bə iuʁ dawn.
lεt εʁ wakə iuʁ smilə,
slεpt fɔʁ a lɔ̃ timə.

pləazə œ̃lɔk iuʁ əaʁ.
pɛ̃ iu myst abɔʁ.
fɔʁ ɔ̃sə fɔʁʒε fatə.
bəfɔʁə itεs tu latə.

lεt εʁ bə tə paʁ
ta kɔ̃plətəz- iuʁ əaʁ,
bʁɔkɛ̃ lɔ̃ aɡo,
bʁɔkɛ̃ bi sɔʁɔw.

pləazə œ̃lɔk iuʁ əaʁ.
pɛ̃ iu myst abɔʁ.
fɔʁ ɔ̃sə fɔʁʒε fatə.
bəfɔʁə itεs tu latə.

finali iuʁə tə dəmɔ̃.
finali iuʁə tə ʁəazɔ̃.
iu εnd yp to takə εʁ sul,
iu makə εʁ ɑ̃ ɑ̃pti dɔl.
iu didnte œ̃lɔk iuʁ əaʁ,
likə iu ʃə sɛ̃kz- ɛ̃ tə daʁk…