Poème-France.com

Poeme : Devenir ChanteuseDevenir Chanteuse

J’ai un rêve depuis toujours
Celui d’être chanteuse
J’apprend tout les jours
A vouloir rendre les gens heureux

Je sais que jamais
Mon reve ne se realisera
Je continue à espèrer
Peut etre que sa me passera

Cela fait 17ans
Que je vis avec mon reve
Je regarde passé les gens
Comme dans une grève

J’adore écrire
J’adore lire
Mais j’aime chanter
Et j’aime danser

Quand la musique commence
Il n’y a plus de chance
Je commence à chanter
Même parfois à danser

J’aimerai faire partager ma passion
Avoir enfin une raison
Des castings je commence ma passion

A la recherche de la nouvelle star
Pour quoi pas tenter ma chanson tot ou tard
Mais moi je pars
Pour une nouvelle aventure
Lapetitedingue

PostScriptum

Voici mon rêve à qui enfin je me décide de le réaliser


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε œ̃ ʁεvə dəpɥi tuʒuʁ
səlɥi dεtʁə ʃɑ̃tøzə
ʒapʁɑ̃ tu lε ʒuʁ
a vulwaʁ ʁɑ̃dʁə lε ʒɑ̃z- œʁø

ʒə sε kə ʒamε
mɔ̃ ʁəvə nə sə ʁəalizəʁa
ʒə kɔ̃tinɥ a εspεʁe
pø εtʁə kə sa mə pasəʁa

səla fε di- sεt ɑ̃
kə ʒə vis avεk mɔ̃ ʁəvə
ʒə ʁəɡaʁdə pase lε ʒɑ̃
kɔmə dɑ̃z- ynə ɡʁεvə

ʒadɔʁə ekʁiʁə
ʒadɔʁə liʁə
mε ʒεmə ʃɑ̃te
e ʒεmə dɑ̃se

kɑ̃ la myzikə kɔmɑ̃sə
il ni a plys də ʃɑ̃sə
ʒə kɔmɑ̃sə a ʃɑ̃te
mεmə paʁfwaz- a dɑ̃se

ʒεməʁε fεʁə paʁtaʒe ma pasjɔ̃
avwaʁ ɑ̃fɛ̃ ynə ʁεzɔ̃
dε kastiŋ ʒə kɔmɑ̃sə ma pasjɔ̃

a la ʁəʃεʁʃə də la nuvεllə staʁ
puʁ kwa pa tɑ̃te ma ʃɑ̃sɔ̃ to u taʁ
mε mwa ʒə paʁ
puʁ ynə nuvεllə avɑ̃tyʁə