Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : Papa

Poème Famille
Publié le 26/07/2005 10:59

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lapetitedingue

Papa

Un papa on en a qu’un,
Comme une maman,
Papa je ne te vois pas souvent,
Tu es comment un inconnu devant moi
Mais sa tu ne laisse pas toi
Je te vois que très rarement,
Connais-tu ta fille qui est sous le vent ?
J’ai besoin de toi autant que maman
J’ai 17ans
Et jamais je ne t’es parlé de moi
Souvent le jour de mon anniversaire de m’oublier
Car tu ne sais pas quand je suis née toi ! ! !
Je suis la dernière et tu aime m’effacer
Quand tu me dis…
Tu viens travailler avec moi
Oh tu ne dois même pas me le demander
Car tu connais ma reponse qui est OUI pour toi
J’aime aller faire de la musique à tes cotés
C’est les seuls moments que tu aimes partagé
Je suis fière quand je part avec toi
Que tu me prèsente comme toi
Sa fait du bien t’entendre…
Je vous Prèsente ma fille Aurélie
Papa prend moi
Plus souvent avec toi
J’aime ton métier
J’aime chanter
Quand tu m’accompagne au synthétiseur
Ou encore à l’accordéon
 • Pieds Hyphénique: Papa

  un=pa=pa=on=en=a=quun 7
  com=me=u=ne=ma=man 6
  pa=pa=je=ne=te=vois=pas=sou=vent 9
  tu=es=comment=un=in=con=nu=de=vant=moi 10
  mais=sa=tu=ne=lais=se=pas=toi 8
  je=te=vois=que=très=ra=re=ment 8
  connais=tu=ta=fi=lle=qui=est=sous=le=vent 10
  jai=be=soin=de=toi=au=tant=que=ma=man 10
  jai=dix=sept=ans 4
  et=ja=mais=je=ne=tes=par=lé=de=moi 10
  souvent=le=jour=de=mon=an=ni=ver=sai=re=de=mou=blier 13
  car=tu=ne=sais=pas=quand=je=suis=née=toi 10
  je=suis=la=der=nièreet=tu=ai=me=mef=fa=cer 11
  quand=tu=me=dis 4
  tu=viens=tra=vail=ler=a=vec=moi 8
  oh=tu=ne=dois=même=pas=me=le=de=man=der 11
  car=tu=con=nais=ma=re=ponse=qui=est=oui=pour=toi 12
  jaimeal=ler=fai=re=de=la=mu=si=que=à=tes=co=tés 13
  cest=les=seuls=moments=que=tu=ai=mes=par=ta=gé 11
  je=suis=fiè=re=quand=je=part=a=vec=toi 10
  que=tu=me=prè=sen=te=com=me=toi 9
  sa=fait=du=bien=ten=ten=dre 7
  je=vous=prè=sen=te=ma=fille=au=ré=lie 10
  pa=pa=prend=moi 4
  plus=sou=vent=a=vec=toi 6
  jai=me=ton=mé=ti=er 6
  jai=me=chan=ter 4
  quand=tu=mac=com=pagne=au=syn=thé=ti=seur 10
  ou=en=co=re=à=lac=cor=déon 8
 • Phonétique : Papa

  œ̃ papa ɔ̃n- ɑ̃n- a kœ̃,
  kɔmə ynə mamɑ̃,
  papa ʒə nə tə vwa pa suvɑ̃,
  ty ε kɔmɑ̃ œ̃n- ɛ̃kɔny dəvɑ̃ mwa
  mε sa ty nə lεsə pa twa
  ʒə tə vwa kə tʁε ʁaʁəmɑ̃,
  kɔnε ty ta fijə ki ε su lə vɑ̃ ?
  ʒε bəzwɛ̃ də twa otɑ̃ kə mamɑ̃
  ʒε di- sεt ɑ̃
  e ʒamε ʒə nə tε paʁle də mwa
  suvɑ̃ lə ʒuʁ də mɔ̃n- anivεʁsεʁə də mublje
  kaʁ ty nə sε pa kɑ̃ ʒə sɥi ne twa ! ! !
  ʒə sɥi la dεʁnjεʁə e ty εmə mefase
  kɑ̃ ty mə di…
  ty vjɛ̃ tʁavaje avεk mwa
  ɔ ty nə dwa mεmə pa mə lə dəmɑ̃de
  kaʁ ty kɔnε ma ʁəpɔ̃sə ki εt- ui puʁ twa
  ʒεmə ale fεʁə də la myzikə a tε kɔte
  sε lε səl mɔmɑ̃ kə ty εmə paʁtaʒe
  ʒə sɥi fjεʁə kɑ̃ ʒə paʁ avεk twa
  kə ty mə pʁεzɑ̃tə kɔmə twa
  sa fε dy bjɛ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə…
  ʒə vu pʁεzɑ̃tə ma fijə oʁeli
  papa pʁɑ̃ mwa
  plys suvɑ̃ avεk twa
  ʒεmə tɔ̃ metje
  ʒεmə ʃɑ̃te
  kɑ̃ ty makɔ̃paɲə o sɛ̃tetizœʁ
  u ɑ̃kɔʁə a lakɔʁdeɔ̃
 • Pieds Phonétique : Papa

  œ̃=pa=pa=ɔ̃=nɑ̃=na=kœ̃ 7
  kɔ=mə=y=nə=ma=mɑ̃ 6
  pa=pa=ʒə=nə=tə=vwa=pa=su=vɑ̃ 9
  ty=ε=kɔ=mɑ̃=œ̃=nɛ̃=kɔ=nydə=vɑ̃=mwa 10
  mε=sa=ty=nə=lε=sə=pa=twa 8
  ʒə=tə=vwa=kə=tʁε=ʁa=ʁə=mɑ̃ 8
  kɔ=nε=ty=ta=fijə=ki=ε=su=lə=vɑ̃ 10
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=o=tɑ̃=kə=ma=mɑ̃ 10
  ʒε=di=sεt=ɑ̃ 4
  e=ʒa=mε=ʒə=nə=tε=paʁ=le=də=mwa 10
  su=vɑ̃lə=ʒuʁ=də=mɔ̃=na=ni=vεʁ=sε=ʁə=də=mu=blje 13
  kaʁ=ty=nə=sε=pa=kɑ̃=ʒə=sɥi=ne=twa 10
  ʒə=sɥi=la=dεʁ=njεʁəe=ty=ε=mə=me=fase 10
  kɑ̃=ty=mə=di 4
  ty=vj=ɛ̃=tʁa=va=j=e=a=vεk=mwa 10
  ɔ=tynə=dwa=mε=mə=pa=mə=lə=də=mɑ̃=de 11
  kaʁ=ty=kɔ=nε=maʁə=pɔ̃=sə=ki=ε=tui=puʁ=twa 12
  ʒεməa=le=fε=ʁə=də=la=my=zi=kə=a=tε=kɔ=te 13
  sε=lε=səl=mɔ=mɑ̃kə=ty=ε=mə=paʁ=ta=ʒe 11
  ʒə=sɥi=fjε=ʁə=kɑ̃=ʒə=paʁ=a=vεk=twa 10
  kə=ty=mə=pʁε=zɑ̃=tə=kɔ=mə=twa 9
  sa=fε=dy=bj=ɛ̃=tɑ̃=tɑ̃=dʁə 8
  ʒə=vu=pʁε=zɑ̃tə=ma=fi=jə=o=ʁe=li 10
  pa=pa=pʁɑ̃=mwa 4
  plys=su=vɑ̃=a=vεk=twa 6
  ʒε=mə=tɔ̃=me=tj=e 6
  ʒε=mə=ʃɑ̃=te 4
  kɑ̃=ty=ma=kɔ̃=paɲə=o=sɛ̃=te=ti=zœʁ 10
  u=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=la=kɔʁ=de=ɔ̃ 9

PostScriptum

Pour mon papa

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.