Poème-France.com

Poeme : PapaPapa

Un papa on en a qu’un,
Comme une maman,
Papa je ne te vois pas souvent,
Tu es comment un inconnu devant moi
Mais sa tu ne laisse pas toi
Je te vois que très rarement,
Connais-tu ta fille qui est sous le vent ?
J’ai besoin de toi autant que maman
J’ai 17ans
Et jamais je ne t’es parlé de moi
Souvent le jour de mon anniversaire de m’oublier
Car tu ne sais pas quand je suis née toi ! ! !
Je suis la dernière et tu aime m’effacer
Quand tu me dis…
Tu viens travailler avec moi
Oh tu ne dois même pas me le demander
Car tu connais ma reponse qui est OUI pour toi
J’aime aller faire de la musique à tes cotés
C’est les seuls moments que tu aimes partagé
Je suis fière quand je part avec toi
Que tu me prèsente comme toi
Sa fait du bien t’entendre…
Je vous Prèsente ma fille Aurélie
Papa prend moi
Plus souvent avec toi
J’aime ton métier
J’aime chanter
Quand tu m’accompagne au synthétiseur
Ou encore à l’accordéon
Lapetitedingue

PostScriptum

Pour mon papa


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ papa ɔ̃n- ɑ̃n- a kœ̃,
kɔmə ynə mamɑ̃,
papa ʒə nə tə vwa pa suvɑ̃,
ty ε kɔmɑ̃ œ̃n- ɛ̃kɔny dəvɑ̃ mwa
mε sa ty nə lεsə pa twa
ʒə tə vwa kə tʁε ʁaʁəmɑ̃,
kɔnε ty ta fijə ki ε su lə vɑ̃ ?
ʒε bəzwɛ̃ də twa otɑ̃ kə mamɑ̃
ʒε di- sεt ɑ̃
e ʒamε ʒə nə tε paʁle də mwa
suvɑ̃ lə ʒuʁ də mɔ̃n- anivεʁsεʁə də mublje
kaʁ ty nə sε pa kɑ̃ ʒə sɥi ne twa ! ! !
ʒə sɥi la dεʁnjεʁə e ty εmə mefase
kɑ̃ ty mə di…
ty vjɛ̃ tʁavaje avεk mwa
ɔ ty nə dwa mεmə pa mə lə dəmɑ̃de
kaʁ ty kɔnε ma ʁəpɔ̃sə ki εt- ui puʁ twa
ʒεmə ale fεʁə də la myzikə a tε kɔte
sε lε səl mɔmɑ̃ kə ty εmə paʁtaʒe
ʒə sɥi fjεʁə kɑ̃ ʒə paʁ avεk twa
kə ty mə pʁεzɑ̃tə kɔmə twa
sa fε dy bjɛ̃ tɑ̃tɑ̃dʁə…
ʒə vu pʁεzɑ̃tə ma fijə oʁeli
papa pʁɑ̃ mwa
plys suvɑ̃ avεk twa
ʒεmə tɔ̃ metje
ʒεmə ʃɑ̃te
kɑ̃ ty makɔ̃paɲə o sɛ̃tetizœʁ
u ɑ̃kɔʁə a lakɔʁdeɔ̃