Poème-France.com

Poeme : Perle RarePerle Rare

Sa fesait depuis une eternite
Que je n’avait pas aimer
Tout d’un coups tu est arriver
Comme le soleil tu ma eluminer

Sa fesait tellement longtemps
Que je n’avait pas resentie se sentiment
Au commencement je ne s’avait quoi faire
J’ai alors essayer de mon deffaire

Pendant trois mois de loin je tes obsrever
Son quand puisse se toucher
Un beau Vendredi en n’etait tanner
Alors tu tes avancer er en ses embrasser

Depuis ce jour en ne ce quitte plus
Meme si qu’il y a des gens qui ne l’accept pas
En s’aime bien trop pour sa
Et jespere que sa durera

Mon cœur tu en na trouver la cle
Alors ses a toi de ton occuper
Tes ptit bec je peux plus mon passer
Tu est ma raison de vivre et je ne peux me lasser

Je me suis attacher a toi
Jespere que ser pareil pour toi
Alors reste avec moi
Et ne me quitte sourtout pas
JE T’AIME…
Latite

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa fəzε dəpɥiz- ynə ətεʁnitə
kə ʒə navε pa εme
tu dœ̃ ku ty εt- aʁive
kɔmə lə sɔlεj ty ma əlymine

sa fəzε tεllmɑ̃ lɔ̃tɑ̃
kə ʒə navε pa ʁəsɑ̃ti sə sɑ̃timɑ̃
o kɔmɑ̃səmɑ̃ ʒə nə savε kwa fεʁə
ʒε alɔʁz- esεje də mɔ̃ defεʁə

pɑ̃dɑ̃ tʁwa mwa də lwɛ̃ ʒə tεz- ɔpsʁəve
sɔ̃ kɑ̃ pɥisə sə tuʃe
œ̃ bo vɑ̃dʁədi ɑ̃ nətε tane
alɔʁ ty tεz- avɑ̃se e ɑ̃ sεz- ɑ̃bʁase

dəpɥi sə ʒuʁ ɑ̃ nə sə kitə plys
məmə si kil i a dε ʒɑ̃ ki nə laksεpt pa
ɑ̃ sεmə bjɛ̃ tʁo puʁ sa
e ʒεspəʁə kə sa dyʁəʁa

mɔ̃ kœʁ ty ɑ̃ na tʁuve la klə
alɔʁ sεz- a twa də tɔ̃n- ɔkype
tε pti bεk ʒə pø plys mɔ̃ pase
ty ε ma ʁεzɔ̃ də vivʁə e ʒə nə pø mə lase

ʒə mə sɥiz- ataʃe a twa
ʒεspəʁə kə sεʁ paʁεj puʁ twa
alɔʁ ʁεstə avεk mwa
e nə mə kitə suʁtu pa
ʒə tεmə…