Poème-France.com

Poeme : Accrochée Au PasséAccrochée Au Passé

Je me fais arracher mon passé,
Je dois tout abandonner,
C’est comme un coup en plein cœur,
Qui me plonge dans la peur,
Accrochée au passé,
Du futur terrorisée,
Je ne veux pas m’en aller,
Je ne peux plus respirer,
Je ne peux pas dormir,
Envie de fuir,
On m’enlève mon identité,
C’est compliquer à expliquer,
Mais seul les souvenirs vont rester,
Car aujourd’hui je dois m’en aller.
Laura Ellyson

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə fεz- aʁaʃe mɔ̃ pase,
ʒə dwa tut- abɑ̃dɔne,
sε kɔmə œ̃ ku ɑ̃ plɛ̃ kœʁ,
ki mə plɔ̃ʒə dɑ̃ la pœʁ,
akʁoʃe o pase,
dy fytyʁ teʁɔʁize,
ʒə nə vø pa mɑ̃n- ale,
ʒə nə pø plys ʁεspiʁe,
ʒə nə pø pa dɔʁmiʁ,
ɑ̃vi də fɥiʁ,
ɔ̃ mɑ̃lεvə mɔ̃n- idɑ̃tite,
sε kɔ̃plike a εksplike,
mε səl lε suvəniʁ vɔ̃ ʁεste,
kaʁ oʒuʁdɥi ʒə dwa mɑ̃n- ale.