Poème-France.com

Poeme : Je Prends Ma PlumeJe Prends Ma Plume

Je prends ma plume quand je vais mal
Quand rien me parait optimal
Je prends ma plume c’est capital
A mon équilibre mental

Je prends ma plume au moindre escale
Vers un lieu terne ou tropicale
Je prends ma plume et à fond d’cale
Je vilipende sur l’homme chacal

Je retranscris sur feuille blanche
Le poids de tous mes maux
Et je mets nu mon cœur qui flanche
Par la force des mots

Je prends ma plume sentimentale
Pour décrire l’amour si vital
Je prends ma plume et puis j’étale
Des vers au senteur de pétale

Je retranscris sur feuille blanche
Mon moral à zéro
Et je mets nu mon cœur qui flanche
Mon cœur à fleur de peau

Et l’ancre je l’a puise
De mon sang, de mes larmes
Afin que s’amenuise
Les choses qui me désarment
Laurent-De-Chato

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pʁɑ̃ ma plymə kɑ̃ ʒə vε mal
kɑ̃ ʁjɛ̃ mə paʁε ɔptimal
ʒə pʁɑ̃ ma plymə sε kapital
a mɔ̃n- ekilibʁə mɑ̃tal

ʒə pʁɑ̃ ma plymə o mwɛ̃dʁə εskalə
vεʁz- œ̃ ljø tεʁnə u tʁɔpikalə
ʒə pʁɑ̃ ma plymə e a fɔ̃ dkalə
ʒə vilipɑ̃də syʁ lɔmə ʃakal

ʒə ʁətʁɑ̃skʁi syʁ fœjə blɑ̃ʃə
lə pwa də tus mε mo
e ʒə mεt ny mɔ̃ kœʁ ki flɑ̃ʃə
paʁ la fɔʁsə dε mo

ʒə pʁɑ̃ ma plymə sɑ̃timɑ̃alə
puʁ dekʁiʁə lamuʁ si vital
ʒə pʁɑ̃ ma plymə e pɥi ʒetalə
dε vεʁz- o sɑ̃tœʁ də petalə

ʒə ʁətʁɑ̃skʁi syʁ fœjə blɑ̃ʃə
mɔ̃ mɔʁal a zeʁo
e ʒə mεt ny mɔ̃ kœʁ ki flɑ̃ʃə
mɔ̃ kœʁ a flœʁ də po

e lɑ̃kʁə ʒə la pɥizə
də mɔ̃ sɑ̃, də mε laʁmə
afɛ̃ kə samənɥizə
lε ʃozə ki mə dezaʁme