Poeme : Parfum D’enfance

Parfum D’enfance

Au source de ma mémoire, des senteurs de l’enfance
Me ramène tard ce soir dans le nord de la France
Du temps où des vaisseaux lançaient leurs contre- attaques
Sur le puissant robot qu’on nommait Goldorak

Je me revois bambin comme-ci c’était hier
Longeant les lignes de train menant vers la carrière
Me glissant dans la peau de ces conquistadors
Vêtus de sombreros comme l’ont les chercheurs d’or

Mon essence fut l’errance autre que familière
Par delà les méandres des longs sentiers battus
J’apprenais mieux je pense à l’école buissonnière
Sans jamais redescendre de mon nuage perdu

Tandis que chaque soir, dans le hideux dortoir
J’écoutais sous mon drap les Michelines voyageaient
Avec pour seul espoir, quelque peu illusoire
Que parmi eux papa y était passager

Mais voeu inexaucé qu’il arrache de ces murs
Imprégnaient de sanglots d’orphelins de naissance
Ici, pourtant, j’ai eu des moments d’abondance
Comme ces vacances d’étés au pied de la nature

Et ces chants de veillée à fléchir les tourments
Quand dehors il neigeait à flocon opulent
Sur ces pommiers conçus pour y faire de belle planque
Ces petits résidus du passé ça me flanquent

Un certain goût amer de regagner le fleuve
Qui renvoi au présent les nostalgiques dans l’âme
Cependant sur la terre qu’il vente ou qu’il pleuve
J’ai des projets constants avec ma délicieuse dame

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parfum D’enfance

  au=source=de=ma=mé=moi=re=des=sen=teurs=de=len=fance 13
  me=ra=mène=tard=ce=soir=dans=le=nord=de=la=france 12
  du=temps=où=des=vais=seaux=lan=çaient=leurs=contre=at=taques 12
  sur=le=puis=sant=ro=bot=quon=nom=mait=gol=do=rak 12

  je=me=re=vois=bam=bin=com=me=ci=cé=tait=hier 12
  lon=geant=les=lignes=de=train=me=nant=vers=la=car=rière 12
  me=glis=sant=dans=la=peau=de=ces=con=quis=ta=dors 12
  vê=tus=de=sombre=ros=com=me=lont=les=cher=cheurs=dor 12

  mon=es=sence=fut=ler=ran=ceau=tre=que=fa=mi=lière 12
  par=de=là=les=mé=andres=des=longs=sen=tiers=bat=tus 12
  jap=pre=nais=mieux=je=penseà=lé=co=le=buis=son=nière 12
  sans=ja=mais=re=des=cendre=de=mon=nu=a=ge=per=du 13

  tan=dis=que=cha=que=soir=dans=le=hi=deux=dor=toir 12
  jé=cou=tais=sous=mon=drap=les=miche=li=nes=voya=geaient 12
  a=vec=pour=seul=es=poir=quel=que=peu=illu=soi=re 12
  que=par=mi=eux=pa=pa=y=é=tait=pas=sa=ger 12

  mais=voeu=i=nexau=cé=quil=ar=ra=che=de=ces=murs 12
  im=pré=gnaient=de=san=glots=dor=phe=lins=de=nais=sance 12
  ici=pour=tant=jai=eu=des=mo=ments=da=bon=dan=ce 12
  comme=ces=va=can=ces=dé=tés=au=pied=de=la=na=ture 13

  et=ces=chants=de=veil=lée=à=flé=chir=les=tour=ments 12
  quand=de=hors=il=nei=geait=à=flo=con=o=pu=lent 12
  sur=ces=pom=miers=con=çus=pour=y=faire=de=bel=le=planque 13
  ces=pe=tits=ré=si=dus=du=pas=sé=ça=me=flanquent 12

  un=cer=tain=goût=a=mer=de=re=ga=gner=le=fleuve 12
  qui=ren=voi=au=présent=les=nos=tal=gi=ques=dans=lâme 12
  ce=pen=dant=sur=la=terre=quil=ven=te=ou=quil=pleuve 12
  jai=des=projets=cons=tants=a=vec=ma=dé=li=cieu=se=dame 13
 • Phonétique : Parfum D’enfance

  o suʁsə də ma memwaʁə, dε sɑ̃tœʁ də lɑ̃fɑ̃sə
  mə ʁamεnə taʁ sə swaʁ dɑ̃ lə nɔʁ də la fʁɑ̃sə
  dy tɑ̃z- u dε vεso lɑ̃sε lœʁ kɔ̃tʁə atak
  syʁ lə pɥisɑ̃ ʁɔbo kɔ̃ nɔmε ɡɔldɔʁak

  ʒə mə ʁəvwa bɑ̃bɛ̃ kɔmə si setε jεʁ
  lɔ̃ʒɑ̃ lε liɲə də tʁɛ̃ mənɑ̃ vεʁ la kaʁjεʁə
  mə ɡlisɑ̃ dɑ̃ la po də sε kɔ̃kistadɔʁ
  vεtys də sɔ̃bʁəʁo kɔmə lɔ̃ lε ʃεʁʃœʁ dɔʁ

  mɔ̃n- esɑ̃sə fy leʁɑ̃sə otʁə kə familjεʁə
  paʁ dəla lε meɑ̃dʁə- dε lɔ̃ɡ sɑ̃tje batys
  ʒapʁənε mjø ʒə pɑ̃sə a lekɔlə bɥisɔnjεʁə
  sɑ̃ ʒamε ʁədesɑ̃dʁə də mɔ̃ nɥaʒə pεʁdy

  tɑ̃di kə ʃakə swaʁ, dɑ̃ lə idø dɔʁtwaʁ
  ʒekutε su mɔ̃ dʁa lε miʃəlinə vwajaʒε
  avεk puʁ səl εspwaʁ, kεlkə pø ilyzwaʁə
  kə paʁmi ø papa i etε pasaʒe

  mε vø inεksose kil aʁaʃə də sε myʁ
  ɛ̃pʁeɲε də sɑ̃ɡlo dɔʁfəlɛ̃ də nεsɑ̃sə
  isi, puʁtɑ̃, ʒε y dε mɔmɑ̃ dabɔ̃dɑ̃sə
  kɔmə sε vakɑ̃sə detez- o pje də la natyʁə

  e sε ʃɑ̃ də vεje a fleʃiʁ lε tuʁmɑ̃
  kɑ̃ dəɔʁz- il nεʒε a flɔkɔ̃ ɔpyle
  syʁ sε pɔmje kɔ̃sys puʁ i fεʁə də bεllə plɑ̃kə
  sε pəti ʁezidys dy pase sa mə flɑ̃ke

  œ̃ sεʁtɛ̃ ɡu ame də ʁəɡaɲe lə fləvə
  ki ʁɑ̃vwa o pʁezɑ̃ lε nɔstalʒik dɑ̃ lamə
  səpɑ̃dɑ̃ syʁ la teʁə kil vɑ̃tə u kil pləvə
  ʒε dε pʁɔʒε kɔ̃stɑ̃z- avεk ma delisjøzə damə
 • Syllabes Phonétique : Parfum D’enfance

  o=suʁ=sə=də=ma=me=mwa=ʁə=dε=sɑ̃=tœʁ=də=lɑ̃=fɑ̃sə 14
  mə=ʁa=mε=nə=taʁ=sə=swaʁ=dɑ̃=lə=nɔʁ=də=la=fʁɑ̃=sə 14
  dy=tɑ̃=zu=dε=vε=so=lɑ̃=sε=lœ=ʁə=kɔ̃=tʁə=a=tak 14
  syʁ=lə=pɥi=sɑ̃=ʁɔ=bo=kɔ̃=nɔ=mε=ɡɔl=dɔ=ʁak 12

  ʒə=mə=ʁə=vwa=bɑ̃=bɛ̃=kɔ=mə=si=se=tε=jεʁ 12
  lɔ̃=ʒɑ̃=lε=li=ɲə=də=tʁɛ̃=mə=nɑ̃=vεʁ=la=ka=ʁjε=ʁə 14
  mə=ɡli=sɑ̃=dɑ̃=la=po=də=sε=kɔ̃=kis=ta=dɔʁ 12
  vε=tys=də=sɔ̃=bʁə=ʁo=kɔ=mə=lɔ̃=lε=ʃεʁ=ʃœ=ʁə=dɔʁ 14

  mɔ̃=ne=sɑ̃=sə=fy=le=ʁɑ̃=sə=o=tʁə=kə=fa=mi=ljεʁə 14
  paʁ=də=la=lε=me=ɑ̃=dʁə=dε=lɔ̃ɡ=sɑ̃=tj=e=ba=tys 14
  ʒa=pʁə=nε=mjø=ʒə=pɑ̃=sə=a=le=kɔ=lə=bɥi=sɔ=njεʁə 14
  sɑ̃=ʒa=mε=ʁə=de=sɑ̃=dʁə=də=mɔ̃=nɥ=a=ʒə=pεʁ=dy 14

  tɑ̃=di=kə=ʃa=kə=swaʁ=dɑ̃=lə=i=dø=dɔʁ=twaʁ 12
  ʒe=ku=tε=su=mɔ̃=dʁa=lε=mi=ʃə=li=nə=vwa=ja=ʒε 14
  a=vεk=puʁ=səl=εs=pwaʁ=kεl=kə=pø=i=ly=zwa=ʁə 13
  kə=paʁ=mi=ø=pa=pa=i=e=tε=pa=sa=ʒe 12

  mε=vø=i=nεk=so=se=kil=a=ʁa=ʃə=də=sε=myʁ 13
  ɛ̃=pʁe=ɲε=də=sɑ̃=ɡlo=dɔʁ=fə=lɛ̃=də=nε=sɑ̃=sə 13
  i=si=puʁ=tɑ̃=ʒε=y=dε=mɔ=mɑ̃=da=bɔ̃=dɑ̃=sə 13
  kɔ=mə=sε=va=kɑ̃=sə=de=te=zo=pje=də=la=na=tyʁə 14

  e=sε=ʃɑ̃=də=vε=j=e=a=fle=ʃiʁ=lε=tuʁ=mɑ̃ 13
  kɑ̃=də=ɔʁ=zil=nε=ʒε=a=flɔ=kɔ̃=ɔ=py=le 12
  syʁ=sε=pɔ=mje=kɔ̃=sys=puʁ=i=fε=ʁə=də=bεl=lə=plɑ̃kə 14
  sε=pə=ti=ʁe=zi=dys=dy=pa=se=sa=mə=flɑ̃=ke 13

  œ̃=sεʁ=tɛ̃=ɡu=a=meʁ=də=ʁə=ɡa=ɲe=lə=flə=və 13
  ki=ʁɑ̃=vwa=o=pʁe=zɑ̃=lε=nɔs=tal=ʒik=dɑ̃=la=mə 13
  sə=pɑ̃=dɑ̃=syʁ=la=te=ʁə=kil=vɑ̃=tə=u=kil=plə=və 14
  ʒε=dε=pʁɔ=ʒε=kɔ̃s=tɑ̃=za=vεk=ma=de=li=sjø=zə=damə 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/09/2011 17:07

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Laurent-De-Chato

Récompense

0
0
0