Poeme : Ma Belle Indienne

Ma Belle Indienne

Le vois-tu ce départ de feu
Quand tes yeux noirs sont dans les miens ?
Suis-je le seul ou sommes nous deux ?
A s’éprendre j’en sais trop rien

Ton p’tit coté Cheyenne farouche
Vaut tout les diamants de l’Orfèvre
Que j’aimerai frôler ta bouche
À la peau suave de mes lèvres

Tu me rappelle la belle indienne
Dans la prisonnière du désert
Tant par ta beauté vénusienne
Qui relève du grand mystère

Tu dis savoir lire l’avenir
Sur les lignes tracées de ma main
Alors pour ne pas tout prédire
Tu te retire à mi-chemin

Je fond quand tu glisses la main
Sous la frange de tes cheveux
En me chuchotant à demain
Même heure, même banc si tu veux

Tu me rappelle la belle indienne
Que Natalie Wood incarnait
Ton teint bruni d’andalousienne
Embrase mon cœur qui renaît

Comme l’éclair qui me foudroie
Comme un raz-de-marée qui me noie
Lorsque de loin je t’aperçois

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Belle Indienne

  le=vois=tu=ce=dé=part=de=feu 8
  quand=tes=yeux=noirs=sont=dans=les=miens 8
  suis=je=le=seul=ou=sommes=nous=deux 8
  a=sé=pren=dre=jen=sais=trop=rien 8

  ton=p=tit=co=té=cheyenne=fa=rouche 8
  vaut=tout=les=dia=mants=de=lor=fèvre 8
  que=jai=me=rai=frô=ler=ta=bouche 8
  à=la=peau=sua=ve=de=mes=lèvres 8

  tu=me=rap=pel=le=la=bel=lein=dienne 9
  dans=la=pri=son=nière=du=dé=sert 8
  tant=par=ta=beau=té=vé=nu=sienne 8
  qui=re=lè=ve=du=grand=mys=tère 8

  tu=dis=sa=voir=lire=la=ve=nir 8
  sur=les=lignes=tra=cées=de=ma=main 8
  a=lors=pour=ne=pas=tout=pré=dire 8
  tu=te=re=tire=à=mi=che=min 8

  je=fond=quand=tu=glis=ses=la=main 8
  sous=la=fran=ge=de=tes=che=veux 8
  en=me=chu=cho=tant=à=de=main 8
  même=heu=re=mê=me=banc=si=tu=veux 9

  tu=me=rap=pel=le=la=bel=lein=dienne 9
  que=na=ta=lie=wood=in=car=nait 8
  ton=teint=bru=ni=dan=da=lou=sienne 8
  em=bra=se=mon=cœur=qui=re=naît 8

  com=me=lé=clair=qui=me=fou=droie 8
  commeun=raz=de=ma=rée=qui=me=noie 8
  lors=que=de=loin=je=ta=per=çois 8
 • Phonétique : Ma Belle Indienne

  lə vwa ty sə depaʁ də fø
  kɑ̃ tεz- iø nwaʁ sɔ̃ dɑ̃ lε mjɛ̃ ?
  sɥi ʒə lə səl u sɔmə nu dø ?
  a sepʁɑ̃dʁə ʒɑ̃ sε tʁo ʁjɛ̃

  tɔ̃ ptit kɔte ʃεjεnə faʁuʃə
  vo tu lε djamɑ̃ də lɔʁfεvʁə
  kə ʒεməʁε fʁole ta buʃə
  a la po sɥavə də mε lεvʁə

  ty mə ʁapεllə la bεllə ɛ̃djεnə
  dɑ̃ la pʁizɔnjεʁə dy dezεʁ
  tɑ̃ paʁ ta bote venyzjεnə
  ki ʁəlεvə dy ɡʁɑ̃ mistεʁə

  ty di savwaʁ liʁə lavəniʁ
  syʁ lε liɲə tʁase də ma mɛ̃
  alɔʁ puʁ nə pa tu pʁediʁə
  ty tə ʁətiʁə a mi ʃəmɛ̃

  ʒə fɔ̃ kɑ̃ ty ɡlisə la mɛ̃
  su la fʁɑ̃ʒə də tε ʃəvø
  ɑ̃ mə ʃyʃɔtɑ̃ a dəmɛ̃
  mεmə œʁ, mεmə bɑ̃ si ty vø

  ty mə ʁapεllə la bεllə ɛ̃djεnə
  kə natali wud ɛ̃kaʁnε
  tɔ̃ tɛ̃ bʁyni dɑ̃daluzjεnə
  ɑ̃bʁazə mɔ̃ kœʁ ki ʁənε

  kɔmə leklεʁ ki mə fudʁwa
  kɔmə œ̃ ʁaz də maʁe ki mə nwa
  lɔʁskə də lwɛ̃ ʒə tapεʁswa
 • Syllabes Phonétique : Ma Belle Indienne

  lə=vwa=ty=sə=de=paʁ=də=fø 8
  kɑ̃=tε=ziø=nwaʁ=sɔ̃=dɑ̃=lε=mjɛ̃ 8
  sɥiʒə=lə=səl=u=sɔ=mə=nu=dø 8
  a=se=pʁɑ̃=dʁə=ʒɑ̃=sε=tʁo=ʁjɛ̃ 8

  tɔ̃=ptit=kɔ=te=ʃε=jεnə=fa=ʁuʃə 8
  vo=tu=lε=dja=mɑ̃=də=lɔʁ=fεvʁə 8
  kə=ʒε=mə=ʁε=fʁo=le=ta=buʃə 8
  a=la=po=sɥa=və=də=mε=lεvʁə 8

  tymə=ʁa=pεllə=la=bεl=lə=ɛ̃=djεnə 8
  dɑ̃=la=pʁi=zɔ=njεʁə=dy=de=zεʁ 8
  tɑ̃=paʁ=ta=bo=te=ve=ny=zjεnə 8
  ki=ʁə=lε=və=dy=ɡʁɑ̃=mis=tεʁə 8

  ty=di=sa=vwaʁ=liʁə=la=və=niʁ 8
  syʁ=lε=liɲə=tʁa=se=də=ma=mɛ̃ 8
  a=lɔʁ=puʁ=nə=pa=tu=pʁe=diʁə 8
  ty=tə=ʁə=tiʁə=a=mi=ʃə=mɛ̃ 8

  ʒə=fɔ̃=kɑ̃=ty=ɡli=sə=la=mɛ̃ 8
  su=la=fʁɑ̃=ʒə=də=tε=ʃə=vø 8
  ɑ̃=mə=ʃy=ʃɔ=tɑ̃=a=də=mɛ̃ 8
  mε=mə=œʁ=mεmə=bɑ̃=si=ty=vø 8

  tymə=ʁa=pεllə=la=bεl=lə=ɛ̃=djεnə 8
  kə=na=ta=li=wud=ɛ̃=kaʁ=nε 8
  tɔ̃=tɛ̃=bʁy=ni=dɑ̃=da=lu=zjεnə 8
  ɑ̃=bʁa=zə=mɔ̃=kœʁ=ki=ʁə=nε 8

  kɔ=mə=le=klεʁ=ki=mə=fu=dʁwa 8
  kɔməœ̃=ʁaz=də=ma=ʁe=ki=mə=nwa 8
  lɔʁ=skə=də=lwɛ̃=ʒə=ta=pεʁ=swa 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2011 15:25Marcel42

Cachez vite votre belle indienne pour que personne ne vienne vous la voler.
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/09/2011 02:32

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Laurent-De-Chato

Récompense

0
0
0