Poème-France.com

Poeme : Une Perle Noble Et RareUne Perle Noble Et Rare

Une perle noble et rare
Elle occupe ma pensée chaque instant
Au passé, futur comme au présent
Une femme incroyable avec un bon élan
Mon amour pour elle est si grand
Plus que les gouttes de tous les océans
Le tout multiplié par neuf cent
Chaque matin je baise son front
Sans elle, je serai fouttu et errant
Vous êtes le soleil qui illumine mes jours Maman
Vous êtes la lune qui allume mon monde vraiment
Vous êtes la reine de mes modestes poèmes et romans
Vous êtes ma peur et ma passion
Pourtant j’ai vingt-cinq ans
Vous me voyez toujours ton petit enfant
Leblessé luimeme
Khaldi Mabrouk

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə pεʁlə nɔblə e ʁaʁə
εllə ɔkypə ma pɑ̃se ʃakə ɛ̃stɑ̃
o pase, fytyʁ kɔmə o pʁezɑ̃
ynə famə ɛ̃kʁwajablə avεk œ̃ bɔ̃ elɑ̃
mɔ̃n- amuʁ puʁ εllə ε si ɡʁɑ̃
plys kə lε ɡutə də tus lεz- ɔseɑ̃
lə tu myltiplje paʁ nəf sɑ̃
ʃakə matɛ̃ ʒə bεzə sɔ̃ fʁɔ̃
sɑ̃z- εllə, ʒə səʁε futy e eʁɑ̃
vuz- εtə lə sɔlεj ki ilyminə mε ʒuʁ mamɑ̃
vuz- εtə la lynə ki alymə mɔ̃ mɔ̃də vʁεmɑ̃
vuz- εtə la ʁεnə də mε mɔdεstə pɔεməz- e ʁɔmɑ̃
vuz- εtə ma pœʁ e ma pasjɔ̃
puʁtɑ̃ ʒε vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃
vu mə vwaje tuʒuʁ tɔ̃ pəti ɑ̃fɑ̃
ləblese lɥiməmə