Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Pardon Mon Trésor

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/09/2012 16:55

L'écrit contient 342 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Khaldi Mabrouk

Pardon Mon Trésor

Adieu mon trésor
Tu seras toujours avec moi chair et corps
Tu es ma rose en or
Tu me manqueras toujours je suis mort

Ma plume et ma feuille refusent d’écrire ce poème en alexandrin
En pleurant malheureusement le destin qui a tracé ma fin
Qu’il ne cesse pas jour après jour d’augmenter mon chagrin
A cause de mes circonstances et mes souffrances le vent de tempête vient
De tout balayer et mettre un point qui signifie une très tragique fin

Adieu mon trésor
Tu seras toujours avec moi chair et corps
Tu es ma rose en or
Tu me manqueras toujours je suis mort

Mon amour n’est plus qu’une ombre qui disparaît dans la nuit, pitié mon divin
Je pleure du sang qui n’était pas besoin avec toi du filtrage par les reins
Je n’arrive pas à croire, je t’ai perdu je suis un vrai zinzin
Pourtant c’est plus fort que moi, j’ai égaré l’un des plus gros gains
Je n’arriverai pas à t’oublier comment cela et dans mon esprit chaque instant tu reviens

Adieu mon trésor
Tu seras toujours avec moi chair et corps
Tu es ma rose en or
Tu me manqueras toujours je suis mort

J’aurai bien aimé tenir ta précieuse main
J’aurai bien aimé être ton futur conjoint et être moi et toi un
J’aurai aimé être l’homme derrière tes réussites au moins
Mais malheureusement énormément de barrières dans notre chemin
Refusent qu’on se met sous le même pépin et déclarer un avenir incertain

Pardon mon trésor
C’est ma faute encore
D’être pas votre support
Mais tu me manqueras toujours et sans toi je suis mort

Mon amour envers toi n’aura jamais éteint
Car tu es mon souffle, mon amour, ma sœur et mon frangin
Tes conseils, tes caractères nobles que je serai faims
Pour ta futur vie, pour que tu sois en forme au moins
Je te promets mon oxygène d’essayer d’être loin
 • Pieds Hyphénique: Pardon Mon Trésor

  adieu=mon=tré=sor 4
  tu=se=ras=tou=jours=a=vec=moi=chair=et=corps 11
  tu=es=ma=roseen=or 5
  tu=me=man=que=ras=tou=jours=je=suis=mort 10

  ma=plumeet=ma=feu=ille=re=fu=sent=dé=cri=re=ce=po=è=me=en=a=lexan=drin 19
  en=pleu=rant=malheu=reuse=ment=le=des=tin=qui=a=tra=cé=ma=fin 15
  quil=ne=ces=se=pas=jour=a=près=jour=daug=men=ter=mon=cha=grin 15
  a=cause=de=mes=cir=cons=tan=ces=et=mes=souf=fran=ces=le=vent=de=tem=pê=te=vient 20
  de=tout=ba=layer=et=mettreun=point=qui=si=gni=fie=u=ne=très=tra=gi=que=fin 18

  adieu=mon=tré=sor 4
  tu=se=ras=tou=jours=a=vec=moi=chair=et=corps 11
  tu=es=ma=roseen=or 5
  tu=me=man=que=ras=tou=jours=je=suis=mort 10

  mon=a=mour=nest=plus=quuneom=bre=qui=dis=pa=raît=dans=la=nuit=pi=tié=mon=di=vin 19
  je=pleure=du=sang=qui=né=tait=pas=be=soin=a=vec=toi=du=fil=tra=ge=par=les=reins 20
  je=nar=rive=pas=à=croi=re=je=tai=per=du=je=suis=un=vrai=zin=zin 17
  pour=tant=cest=plus=fort=que=moi=jai=é=ga=ré=lun=des=plus=gros=gains 16
  je=nar=rive=rai=pas=à=tou=blier=com=ment=ce=la=et=dans=mon=es=prit=cha=queins=tant=tu=re=viens 23

  adieu=mon=tré=sor 4
  tu=se=ras=tou=jours=a=vec=moi=chair=et=corps 11
  tu=es=ma=roseen=or 5
  tu=me=man=que=ras=tou=jours=je=suis=mort 10

  jau=rai=bien=ai=mé=te=nir=ta=pré=cieuse=main 11
  jau=rai=bien=ai=mé=être=ton=fu=tur=con=joint=et=ê=tre=moi=et=toi=un 18
  jau=rai=ai=mé=être=lhom=me=der=riè=re=tes=réus=si=tes=au=moins 16
  mais=malheu=reuse=ment=é=nor=mé=ment=de=bar=riè=res=dans=no=tre=che=min 17
  re=fusent=quon=se=met=sous=le=mê=me=pé=pin=et=dé=cla=rer=un=a=ve=nir=in=cer=tain 22

  par=don=mon=tré=sor 5
  cest=ma=fauteen=core 4
  dêtre=pas=vo=tre=sup=port 6
  mais=tu=me=man=que=ras=tou=jours=et=sans=toi=je=suis=mort 14

  mon=a=mour=en=vers=toi=nau=ra=ja=mais=é=teint 12
  car=tu=es=mon=souf=fle=mon=a=mour=ma=sœur=et=mon=fran=gin 15
  tes=con=seils=tes=ca=rac=tères=no=bles=que=je=se=rai=faim=s 15
  pour=ta=fu=tur=vie=pour=que=tu=sois=en=formeau=moins 12
  je=te=promets=mon=oxy=gè=ne=des=sayer=dê=tre=loin 12
 • Phonétique : Pardon Mon Trésor

  adjø mɔ̃ tʁezɔʁ
  ty səʁa tuʒuʁz- avεk mwa ʃεʁ e kɔʁ
  ty ε ma ʁozə ɑ̃n- ɔʁ
  ty mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁ ʒə sɥi mɔʁ

  ma plymə e ma fœjə ʁəfyze dekʁiʁə sə pɔεmə ɑ̃n- alεksɑ̃dʁɛ̃
  ɑ̃ pləʁɑ̃ maləʁøzəmɑ̃ lə dεstɛ̃ ki a tʁase ma fɛ̃
  kil nə sεsə pa ʒuʁ apʁε ʒuʁ doɡmɑ̃te mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
  a kozə də mε siʁkɔ̃stɑ̃səz- e mε sufʁɑ̃sə lə vɑ̃ də tɑ̃pεtə vjɛ̃
  də tu balεje e mεtʁə œ̃ pwɛ̃ ki siɲifi ynə tʁε tʁaʒikə fɛ̃

  adjø mɔ̃ tʁezɔʁ
  ty səʁa tuʒuʁz- avεk mwa ʃεʁ e kɔʁ
  ty ε ma ʁozə ɑ̃n- ɔʁ
  ty mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁ ʒə sɥi mɔʁ

  mɔ̃n- amuʁ nε plys kynə ɔ̃bʁə ki dispaʁε dɑ̃ la nɥi, pitje mɔ̃ divɛ̃
  ʒə plœʁə dy sɑ̃ ki netε pa bəzwɛ̃ avεk twa dy filtʁaʒə paʁ lε ʁɛ̃
  ʒə naʁivə pa a kʁwaʁə, ʒə tε pεʁdy ʒə sɥiz- œ̃ vʁε zɛ̃zɛ̃
  puʁtɑ̃ sε plys fɔʁ kə mwa, ʒε eɡaʁe lœ̃ dε plys ɡʁo ɡɛ̃
  ʒə naʁivəʁε pa a tublje kɔmɑ̃ səla e dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi ʃakə ɛ̃stɑ̃ ty ʁəvjɛ̃

  adjø mɔ̃ tʁezɔʁ
  ty səʁa tuʒuʁz- avεk mwa ʃεʁ e kɔʁ
  ty ε ma ʁozə ɑ̃n- ɔʁ
  ty mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁ ʒə sɥi mɔʁ

  ʒoʁε bjɛ̃ εme təniʁ ta pʁesjøzə mɛ̃
  ʒoʁε bjɛ̃ εme εtʁə tɔ̃ fytyʁ kɔ̃ʒwɛ̃ e εtʁə mwa e twa œ̃
  ʒoʁε εme εtʁə lɔmə dəʁjεʁə tε ʁeysitəz- o mwɛ̃
  mε maləʁøzəmɑ̃ enɔʁmemɑ̃ də baʁjεʁə dɑ̃ nɔtʁə ʃəmɛ̃
  ʁəfyze kɔ̃ sə mεt su lə mεmə pepɛ̃ e deklaʁe œ̃n- avəniʁ ɛ̃sεʁtɛ̃

  paʁdɔ̃ mɔ̃ tʁezɔʁ
  sε ma fotə ɑ̃kɔʁə
  dεtʁə pa vɔtʁə sypɔʁ
  mε ty mə mɑ̃kəʁa tuʒuʁz- e sɑ̃ twa ʒə sɥi mɔʁ

  mɔ̃n- amuʁ ɑ̃vεʁ twa noʁa ʒamεz- etɛ̃
  kaʁ ty ε mɔ̃ suflə, mɔ̃n- amuʁ, ma sœʁ e mɔ̃ fʁɑ̃ʒɛ̃
  tε kɔ̃sεj, tε kaʁaktεʁə nɔblə kə ʒə səʁε fɛ̃
  puʁ ta fytyʁ vi, puʁ kə ty swaz- ɑ̃ fɔʁmə o mwɛ̃
  ʒə tə pʁɔmε mɔ̃n- ɔksiʒεnə desεje dεtʁə lwɛ̃
 • Pieds Phonétique : Pardon Mon Trésor

  a=dj=ø=mɔ̃=tʁe=zɔʁ 6
  tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=za=vεk=mwa=ʃεʁ=e=kɔʁ 10
  ty=ε=ma=ʁo=zə=ɑ̃=nɔʁ 7
  ty=mə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ʒə=sɥi=mɔʁ 10

  ma=plyməe=ma=fœjə=ʁə=fy=ze=de=kʁi=ʁə=sə=pɔ=ε=mə=ɑ̃=na=lεk=sɑ̃=dʁɛ̃ 19
  ɑ̃plə=ʁɑ̃=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=lə=dεs=tɛ̃=ki=a=tʁa=se=ma=fɛ̃ 16
  kil=nə=sεsə=pa=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=doɡ=mɑ̃=te=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 14
  a=kozə=də=mε=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=sə=ze=mε=su=fʁɑ̃=sə=lə=vɑ̃=də=tɑ̃=pε=tə=vjɛ̃ 20
  də=tu=ba=lε=je=e=mεtʁəœ̃=pwɛ̃=ki=si=ɲi=fi=y=nə=tʁε=tʁa=ʒi=kə=fɛ̃ 19

  a=dj=ø=mɔ̃=tʁe=zɔʁ 6
  tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=za=vεk=mwa=ʃεʁ=e=kɔʁ 10
  ty=ε=ma=ʁo=zə=ɑ̃=nɔʁ 7
  ty=mə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ʒə=sɥi=mɔʁ 10

  mɔ̃=na=muʁ=nε=plys=kynəɔ̃=bʁə=ki=dis=pa=ʁε=dɑ̃=la=nɥi=pi=tje=mɔ̃=di=vɛ̃ 19
  ʒə=plœ=ʁə=dy=sɑ̃=ki=ne=tε=pabə=zwɛ̃=a=vεk=twa=dy=fil=tʁa=ʒə=paʁ=lε=ʁɛ̃ 20
  ʒə=na=ʁivə=pa=a=kʁwa=ʁə=ʒə=tε=pεʁ=dy=ʒə=sɥi=zœ̃=vʁε=zɛ̃=zɛ̃ 17
  puʁ=tɑ̃=sε=plys=fɔʁkə=mwa=ʒε=e=ɡa=ʁe=lœ̃=dε=plys=ɡʁo=ɡɛ̃ 15
  ʒə=na=ʁivə=ʁε=pa=a=tu=blje=kɔ=mɑ̃=sə=la=e=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃=ty=ʁə=vjɛ̃ 23

  a=dj=ø=mɔ̃=tʁe=zɔʁ 6
  tysə=ʁa=tu=ʒuʁ=za=vεk=mwa=ʃεʁ=e=kɔʁ 10
  ty=ε=ma=ʁo=zə=ɑ̃=nɔʁ 7
  ty=mə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ʒə=sɥi=mɔʁ 10

  ʒo=ʁε=bjɛ̃=ε=me=tə=niʁ=ta=pʁe=sjøzə=mɛ̃ 11
  ʒo=ʁε=bjɛ̃=ε=me=εtʁə=tɔ̃=fy=tyʁ=kɔ̃=ʒwɛ̃=e=ε=tʁə=mwa=e=twa=œ̃ 18
  ʒo=ʁε=ε=me=εtʁə=lɔ=mə=də=ʁjε=ʁə=tε=ʁe=y=si=tə=zo=mwɛ̃ 17
  mε=malə=ʁø=zə=mɑ̃=e=nɔʁ=me=mɑ̃=də=ba=ʁjε=ʁə=dɑ̃=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 18
  ʁə=fy=ze=kɔ̃sə=mεt=su=lə=mε=mə=pe=pɛ̃=e=de=kla=ʁe=œ̃=na=və=niʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 22

  paʁ=dɔ̃=mɔ̃=tʁe=zɔʁ 5
  sε=ma=fo=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  dε=tʁə=pa=vɔ=tʁə=sy=pɔʁ 7
  mε=tymə=mɑ̃=kə=ʁa=tu=ʒuʁ=ze=sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=mɔʁ 13

  mɔ̃=na=muʁ=ɑ̃=vεʁ=twa=no=ʁa=ʒa=mε=ze=tɛ̃ 12
  kaʁ=ty=ε=mɔ̃=suflə=mɔ̃=na=muʁ=ma=sœʁ=e=mɔ̃=fʁɑ̃=ʒɛ̃ 14
  tε=kɔ̃=sεj=tε=ka=ʁak=tεʁə=nɔblə=kə=ʒə=sə=ʁε=fɛ̃ 13
  puʁ=ta=fy=tyʁ=vi=puʁkə=ty=swa=zɑ̃=fɔʁ=məo=mwɛ̃ 12
  ʒə=tə=pʁɔ=mε=mɔ̃=nɔk=si=ʒεnə=de=sε=je=dε=tʁə=lwɛ̃ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/09/2012 17:06Glaze

Un magnifique poème , sinon , tiens le coup :l
Amitié
Glaze

Auteur de Poésie
20/09/2012 17:10Khaldi Mabrouk

Merci bien Glaze pour ton doux commentaire
Amitié
KHALDI Mabrouk

Auteur de Poésie
20/09/2012 22:50Khaldi Mabrouk

Merci bien Kérry-choupi
Amicalement

KHALDI Mabrouk

Auteur de Poésie
21/09/2012 21:38Zochita

Si "mourir d’aimer" est une jolie expression, souffrir d’aimer est une réalité universelle
bel écrit...surtout pas de recul ...

Auteur de Poésie
21/09/2012 21:56Khaldi Mabrouk

Merci Zochita pour ton doux commentaire
Amicalement
Leblessé luimeme

Auteur de Poésie
04/10/2012 21:47Eden33

fort ressenti
amitiés

Auteur de Poésie
05/10/2012 09:14Terredeshommes

poème émotif, très beau
merci pour ce partage

Auteur de Poésie
05/10/2012 10:22Daniel

Dur dur,quelle tristesse......de tout coeur avec toi......
Amitié......Daniel......

Auteur de Poésie
05/10/2012 14:48Désir De Rêveur

Tristement magnifique