Poeme : Tristesse

Tristesse

Dans une Algérie qui marche malheureusement à l’envers
Le blessé lui même décide de rédiger quelques vers
Pour décrire sa vie qui est devenue une galère
Il a si mal à l’idée de penser que son pays devient un enfer

Je vis chaque jour dans le noir
Toutes les nuits je vois un nouveau cauchemar
Un milieu défavorable j’en ai marre
J’ai tout essayé j’ai perdu l’espoir
Condamnée de vivre en plein hasard

Dans une Algérie qui marche malheureusement à l’envers
Il n’y a rien à faire, le blessé lui même écrit et pleure
Des larmes de sang qui sont amères comme l’eau de la mer
Il a si mal à l’idée de penser que son pays devient un enfer

Je me retrouve seul tout le temps
Rarement trouver une personne qui me comprend
Derrière mon sourire je cache mes larmes au fond
Dans ma patrie je commence à perdre mes ambitions
Dans mon pays je n’arrive pas à développer mes talents

Dans une Algérie qui marche malheureusement à l’envers
Il n’y a rien à faire, le blessé lui même écrit et meurt
Des larmes de sang qui sont amères comme l’eau de la mer
Il a si mal à l’idée de penser que son pays devient un enfer

Fous le camp tristesse tu m’as envahit
Dégage tristesse, je t’en supplie
Je te lutte avec ma poésie
Je tiens à mes rêves jusqu’a l’infinie
D’accord, je suis tombé mais ce n’est pas fini

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tristesse

  dans=une=al=gé=rie=qui=mar=che=mal=heu=reu=se=ment=à=len=vers 16
  le=bles=sé=lui=mê=me=dé=ci=de=de=ré=di=ger=quel=ques=vers 16
  pour=dé=cri=re=sa=vie=qui=est=de=ve=nue=u=ne=ga=lè=re 16
  il=a=si=mal=à=li=dée=de=pen=ser=que=son=pa=ys=de=vient=un=en=fer 19

  je=vis=cha=que=jour=dans=le=noir 8
  tou=tes=les=nuits=je=vois=un=nou=veau=cau=che=mar 12
  un=mi=lieu=dé=fa=vo=ra=ble=jen=ai=ma=rre 12
  jai=tout=es=say=é=jai=per=du=les=poir 10
  condam=née=de=vi=vre=en=plein=ha=sard 9

  dans=une=al=gé=rie=qui=mar=che=mal=heu=reu=se=ment=à=len=vers 16
  il=ny=a=rien=à=faire=le=bles=sé=lui=mê=me=é=crit=et=pleure 16
  des=lar=mes=de=sang=qui=sont=a=mè=res=com=me=leau=de=la=mer 16
  il=a=si=mal=à=li=dée=de=pen=ser=que=son=pa=ys=de=vient=un=en=fer 19

  je=me=re=trou=ve=seul=tout=le=temps 9
  ra=re=ment=trou=ver=u=ne=per=son=ne=qui=me=com=prend 14
  der=ri=è=re=mon=sou=ri=re=je=ca=che=mes=lar=mes=au=fond 16
  dans=ma=pa=trie=je=com=men=ce=à=per=dre=mes=am=bi=ti=ons 16
  dans=mon=pa=ys=je=nar=ri=ve=pas=à=dé=ve=lop=per=mes=talents 16

  dans=une=al=gé=rie=qui=mar=che=mal=heu=reu=se=ment=à=len=vers 16
  il=ny=a=rien=à=faire=le=bles=sé=lui=mê=me=é=crit=et=meurt 16
  des=lar=mes=de=sang=qui=sont=a=mè=res=com=me=leau=de=la=mer 16
  il=a=si=mal=à=li=dée=de=pen=ser=que=son=pa=ys=de=vient=un=en=fer 19

  fous=le=camp=tris=tes=se=tu=mas=en=va=hit 11
  dé=ga=ge=tris=tes=se=je=ten=sup=plie 10
  je=te=lut=te=a=vec=ma=po=é=sie 10
  je=tiens=à=mes=rê=ves=jus=qua=lin=fi=nie 11
  dac=cord=je=suis=tom=bé=mais=ce=nest=pas=fi=ni 12
 • Phonétique : Tristesse

  dɑ̃z- ynə alʒeʁi ki maʁʃə maləʁøzəmɑ̃ a lɑ̃vεʁ
  lə blese lɥi mεmə desidə də ʁediʒe kεlk vεʁ
  puʁ dekʁiʁə sa vi ki ε dəvənɥ ynə ɡalεʁə
  il a si mal a lide də pɑ̃se kə sɔ̃ pεi dəvjɛ̃ œ̃n- ɑ̃fe

  ʒə vis ʃakə ʒuʁ dɑ̃ lə nwaʁ
  tutə lε nɥi ʒə vwaz- œ̃ nuvo koʃəmaʁ
  œ̃ miljø defavɔʁablə ʒɑ̃n- ε maʁə
  ʒε tut- esεje ʒε pεʁdy lεspwaʁ
  kɔ̃damne də vivʁə ɑ̃ plɛ̃-azaʁ

  dɑ̃z- ynə alʒeʁi ki maʁʃə maləʁøzəmɑ̃ a lɑ̃vεʁ
  il ni a ʁjɛ̃ a fεʁə, lə blese lɥi mεmə ekʁi e plœʁə
  dε laʁmə- də sɑ̃ ki sɔ̃t- amεʁə kɔmə lo də la mεʁ
  il a si mal a lide də pɑ̃se kə sɔ̃ pεi dəvjɛ̃ œ̃n- ɑ̃fe

  ʒə mə ʁətʁuvə səl tu lə tɑ̃
  ʁaʁəmɑ̃ tʁuve ynə pεʁsɔnə ki mə kɔ̃pʁɑ̃
  dəʁjεʁə mɔ̃ suʁiʁə ʒə kaʃə mε laʁməz- o fɔ̃
  dɑ̃ ma patʁi ʒə kɔmɑ̃sə a pεʁdʁə mεz- ɑ̃bisjɔ̃
  dɑ̃ mɔ̃ pεi ʒə naʁivə pa a devəlɔpe mε talɑ̃

  dɑ̃z- ynə alʒeʁi ki maʁʃə maləʁøzəmɑ̃ a lɑ̃vεʁ
  il ni a ʁjɛ̃ a fεʁə, lə blese lɥi mεmə ekʁi e məʁ
  dε laʁmə- də sɑ̃ ki sɔ̃t- amεʁə kɔmə lo də la mεʁ
  il a si mal a lide də pɑ̃se kə sɔ̃ pεi dəvjɛ̃ œ̃n- ɑ̃fe

  fus lə kɑ̃ tʁistεsə ty ma ɑ̃vai
  deɡaʒə tʁistεsə, ʒə tɑ̃ sypli
  ʒə tə lytə avεk ma pɔezi
  ʒə tjɛ̃z- a mε ʁεvə ʒyska lɛ̃fini
  dakɔʁ, ʒə sɥi tɔ̃be mε sə nε pa fini
 • Syllabes Phonétique : Tristesse

  dɑ̃=zynə=al=ʒe=ʁi=ki=maʁ=ʃə=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=a=lɑ̃=vεʁ 16
  lə=ble=se=lɥi=mε=mə=de=si=də=də=ʁe=di=ʒe=kεl=kə=vεʁ 16
  puʁ=de=kʁi=ʁə=sa=vi=ki=ε=də=vənɥ=y=nə=ɡa=lεʁ=ə 15
  il=a=si=mal=a=li=de=də=pɑ̃se=kə=sɔ̃=pε=i=də=vjɛ̃=œ̃=nɑ̃=fe 18

  ʒə=vis=ʃa=kə=ʒuʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 8
  tu=tə=lε=nɥi=ʒə=vwa=zœ̃=nu=vo=ko=ʃə=maʁ 12
  œ̃=mi=lj=ø=de=fa=vɔ=ʁa=blə=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 13
  ʒε=tu=te=sε=j=e=ʒε=pεʁ=dy=lεs=pwaʁ 11
  kɔ̃=dan=də=vi=vʁə=ɑ̃=plɛ̃-a=zaʁ 9

  dɑ̃=zynə=al=ʒe=ʁi=ki=maʁ=ʃə=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=a=lɑ̃=vεʁ 16
  il=ni=a=ʁjɛ̃=a=fεʁə=lə=ble=se=lɥi=mε=mə=e=kʁi=e=plœʁə 16
  dε=laʁ=mə=də=sɑ̃=ki=sɔ̃=ta=mε=ʁə=kɔ=mə=lo=də=la=mεʁ 16
  il=a=si=mal=a=li=de=də=pɑ̃se=kə=sɔ̃=pε=i=də=vjɛ̃=œ̃=nɑ̃=fe 18

  ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=səl=tu=lə=tɑ̃ 9
  ʁa=ʁə=mɑ̃=tʁu=ve=y=nə=pεʁ=sɔ=nə=ki=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 14
  də=ʁj=ε=ʁə=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=ʒə=ka=ʃə=mε=laʁ=mə=zo=fɔ̃ 16
  dɑ̃=ma=pa=tʁi=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=pεʁ=dʁə=mε=zɑ̃=bi=sj=ɔ̃ 16
  dɑ̃=mɔ̃=pε=iʒə=na=ʁi=və=pa=a=de=və=lɔ=pe=mε=ta=lɑ̃ 16

  dɑ̃=zynə=al=ʒe=ʁi=ki=maʁ=ʃə=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=a=lɑ̃=vεʁ 16
  il=ni=a=ʁjɛ̃=a=fεʁə=lə=ble=se=lɥi=mε=mə=e=kʁi=e=məʁ 16
  dε=laʁ=mə=də=sɑ̃=ki=sɔ̃=ta=mε=ʁə=kɔ=mə=lo=də=la=mεʁ 16
  il=a=si=mal=a=li=de=də=pɑ̃se=kə=sɔ̃=pε=i=də=vjɛ̃=œ̃=nɑ̃=fe 18

  fus=lə=kɑ̃=tʁis=tεs=ə=ty=ma=ɑ̃=va=i 11
  de=ɡa=ʒə=tʁis=tε=sə=ʒə=tɑ̃=sy=pli 10
  ʒə=tə=ly=tə=a=vεk=ma=pɔ=e=zi 10
  ʒə=tj=ɛ̃=za=mε=ʁε=və=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 12
  da=kɔʁ=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=mε=sə=nε=pa=fi=ni 12

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/10/2012 23:21Zochita

Très fort je te félicite

Auteur de Poésie
13/10/2012 23:37Glaze

... je compatis vieux...
Amitié
Glaze

Auteur de Poésie
14/10/2012 07:18Khaldi Mabrouk

Merci Zochita et Glaze pour vos commentaires
Amitié
khaldi mabrouk

Auteur de Poésie
14/10/2012 10:20Loup Gris

Comme je vous comprend, j’ai suivi les révolutions arabes ( voir un texte que j’ai écrit) avec grand intéret.( voir un texte que j’ai écrit) . Je suis déçu de sa récupération par certains qui ne visent que la pouvoir et se moquent du peuple. Tant de morts pour rien... je vous offre un coup de coeur.

Auteur de Poésie
14/10/2012 12:48Khaldi Mabrouk

Merci énrmément Loug gris pour ton doux commentaire
Amitié
KHALDI Mabrouk

Auteur de Poésie
14/10/2012 13:11Tulipe Noire

Magnifique!!!!!!

Auteur de Poésie
14/10/2012 17:56Khaldi Mabrouk

Merci Tulipe noir et Kérry-choupi pour vos doux commentaires
Amitié
KHALDI Mabrouk