Poème-France.com

Poeme : Un OrphelinUn Orphelin

Crispé, foutu ni mère, père ni rien
Ses larmes au yeux sont un signe d’un grand chagrin
Toujours, trois mots sortent de sa bouche « je suis bien »

Désespéré, il s’installe dans un coin
Esclave d’une vie qu’il n’a pas pu choisir, il se sent loin
Rejeté par la pire société comme un chien
En regardant bouches bées la mort de ce gamin

Qui ne distingue pas entre hier, aujourd’hui et demain
Cela nous empêche pas de dire pourtant qu’il est malin
Perdu il cherche le vrai chemin
Son unique rêve est de trouver quelqu’un
Qui lui serrer sa tremblante main
Pour essayer de changer son malheureux destin
Quelqu’un qui sait vraiment ses besoins.
Qui prend soin de son futur prochain

Faites rentrer la joie à un orphelin
Masculin ou féminin, américain, européen ou africain
L’amour est un grand gain
Khaldi Mabrouk

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kʁispe, futy ni mεʁə, pεʁə ni ʁjɛ̃
sε laʁməz- o iø sɔ̃t- œ̃ siɲə dœ̃ ɡʁɑ̃ ʃaɡʁɛ̃
tuʒuʁ, tʁwa mo sɔʁte də sa buʃə « ʒə sɥi bjən »

dezεspeʁe, il sɛ̃stalə dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃
εsklavə dynə vi kil na pa py ʃwaziʁ, il sə sɑ̃ lwɛ̃
ʁəʒəte paʁ la piʁə sɔsjete kɔmə œ̃ ʃjɛ̃
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ buʃə be la mɔʁ də sə ɡamɛ̃

ki nə distɛ̃ɡ pa ɑ̃tʁə jεʁ, oʒuʁdɥi e dəmɛ̃
səla nuz- ɑ̃pεʃə pa də diʁə puʁtɑ̃ kil ε malɛ̃
pεʁdy il ʃεʁʃə lə vʁε ʃəmɛ̃
sɔ̃n- ynikə ʁεvə ε də tʁuve kεlkœ̃
ki lɥi seʁe sa tʁɑ̃blɑ̃tə mɛ̃
puʁ esεje də ʃɑ̃ʒe sɔ̃ maləʁø dεstɛ̃
kεlkœ̃ ki sε vʁεmɑ̃ sε bəzwɛ̃.
ki pʁɑ̃ swɛ̃ də sɔ̃ fytyʁ pʁoʃɛ̃

fεtə ʁɑ̃tʁe la ʒwa a œ̃n- ɔʁfəlɛ̃
maskylɛ̃ u feminɛ̃, ameʁikɛ̃, əʁɔpeɛ̃ u afʁikɛ̃
lamuʁ εt- œ̃ ɡʁɑ̃ ɡɛ̃