Poème-France.com

Poeme : Tu Es Mon Plus Beau RêveTu Es Mon Plus Beau Rêve

Tu es mon plus beau rêve
Toi, mon incroyable rêve. je souffre et j’ai mal de ton absence.
Je ne peux vivre sans toi. c’est existentiel… j’ai besoin de ta présence.
Tendrement… tu as bercé dans mon cœur mes plus profonds secrets.
Je vis avec toi, des heures que je n’oublierai jamais.
Merci. de ton amour…
Je veux désormais m’endormir dans ta fièvre.
Je tends mes mains vers toi… tendrement.
Dans l’espoir de rapprocher l’horizon.
Du plus profond de moi, je crie ton nom,
Et de tout mon être, je m’abandonne à toi.
Ta peau a l’odeur de la sincérité.
Mon cœur immolé dans tes yeux. couleur de sable et d’océan.
Ce regard mystérieux, qui me fait tant rêver,
Ce désir brûlant de souhaiter t’appartenir.
Et ce besoin très intense de me projeter dans ton sourire.
Pouvoir t’aimer si fort. sans t’appartenir.
Me perdre dans ta chaleur et me laisser baigner dans ta tendresse.
Nos corps réclamant nos caresses.
Tu crées un nouveau départ dans ma vie. un nouveau souffle éternel… qui ne cessera jamais.
Dis-moi. ma princesse ?
Comment trouver le chemin pour te rejoindre. de mon rêve à tes bras ?
J’ai mal à mon âme. et j’ai tellement mal de toi.
Mon petit ange à moi… si fragile. perdu entre mes bras.
De tout ton être… je suis assoiffée.
Je n’ai pas le choix pour vivre, je dois t’aimer.
Si tu savais, ce soir, à quel point… l’amour que j’ai pour toi, me fait rêver…
Je fais le serment très profond d’éterniser ton visage.
Imprimer tes yeux au fond de moi. au cas où je ferais naufrage.
L’instant de m’imaginer… ne serait-ce que quelques secondes.
Que je me sois baignée dans tout ton être.
Pendant une nuit entière… Je t’aime et j’ai tellement besoin,
De te sentir près de moi,
Et surtout de respirer à la chaleur de ton âme.
Tes yeux. ta peau… tout, en toi me désarme.
Je voudrais mourir… pour revivre tous nos moments.
Ces heures merveilleuses dans tes bras.
Bien au-delà de l’océan. et bien au-delà du temps,
Au-delà même de toute espérance. et de toute croyance.
Mon âme vivra toujours dans ton amours, dans ton cœur, dans l’espoir que l’appartenance.
Et cette cruelle absence. qui me déchire et me hante,
Je m’accroche à l’espoir d’éterniser à jamais ces instants.
Où je pourrai encore te parler. toujours
Pouvoir encore crier très fort mon désir de t’appartenir.
Pouvoir m’endormir. et ne plus jamais repartir.
Tu seras toujours mon plus merveilleux rêve,
Mon impossible fièvre. celui que j’ai toujours désiré.
Si tu savais comme je peux t’aimer.
Toi, ma sagesse. ma faiblesse. mon ivresse.
On a réussi tous les deux, à donner vie. à ce rêve merveilleux.
Pardonne-moi mon amour d’être venue. te retrouver dans tes nocturnes pensées.
Je n’en pouvais plus… j’avais trop besoin de toi pour vivre.
On s’est accordé une trêve, pour mieux cheminer.
Parfois, je pleure. quand l’heure est arrivée. de se quitter…
J’ai mal à crier. je ne veux pas m’en aller. tu es devenu mon autre moitié.
Ma princesse, jamais ces merveilleux moments que je vis avec toi…
Ne vont s’effacer de mon cœur…
Ils resteront à jamais… l’histoire la plus merveilleuse qui soit…
Mon ultime roman d’amour avec toi.
Tu me soutiendras. de mon rêve. à tes bras.
Les soirs où. j’aurai trop envie. et mal. de toi.
Je voudrais pouvoir te dire… viens avec moi
Je ne sais pas ce que je vais faire en attendant de vivre avec toi.
Garde-moi ta lumière. j’en aurai besoin pour faire le chemin.
Qui me ramènera à jamais… dans tes bras.
Aussi loin que je sois. si tu regardes bien… tout au bout de l’horizon.
Tu verras mes deux mains. qui se tendent vers toi.
A mon amour éternel…
Je t’aime mon amours
Leducks

PostScriptum

c’est le plus long que j’ai mis jusqu’a maintenant mais comme la dit romain dans son poeme aucun mots n’est suffisant pour te dire combien je l’aime
je ne vous dit plus pour qui c’est car vous le savez


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε mɔ̃ plys bo ʁεvə
twa, mɔ̃n- ɛ̃kʁwajablə ʁεvə. ʒə sufʁə e ʒε mal də tɔ̃n- absɑ̃sə.
ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa. sεt- εɡzistɑ̃sjεl… ʒε bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə.
tɑ̃dʁəmɑ̃… ty a bεʁse dɑ̃ mɔ̃ kœʁ mε plys pʁɔfɔ̃ sεkʁε.
ʒə vis avεk twa, dεz- œʁ kə ʒə nubljəʁε ʒamε.
mεʁsi. də tɔ̃n- amuʁ…
ʒə vø dezɔʁmε mɑ̃dɔʁmiʁ dɑ̃ ta fjεvʁə.
ʒə tɑ̃ mε mɛ̃ vεʁ twa… tɑ̃dʁəmɑ̃.
dɑ̃ lεspwaʁ də ʁapʁoʃe lɔʁizɔ̃.
dy plys pʁɔfɔ̃ də mwa, ʒə kʁi tɔ̃ nɔ̃,
e də tu mɔ̃n- εtʁə, ʒə mabɑ̃dɔnə a twa.
ta po a lɔdœʁ də la sɛ̃seʁite.
mɔ̃ kœʁ imɔle dɑ̃ tεz- iø. kulœʁ də sablə e dɔseɑ̃.
sə ʁəɡaʁ misteʁjø, ki mə fε tɑ̃ ʁεve,
sə deziʁ bʁylɑ̃ də suεte tapaʁtəniʁ.
e sə bəzwɛ̃ tʁεz- ɛ̃tɑ̃sə də mə pʁɔʒəte dɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə.
puvwaʁ tεme si fɔʁ. sɑ̃ tapaʁtəniʁ.
mə pεʁdʁə dɑ̃ ta ʃalœʁ e mə lεse bεɲe dɑ̃ ta tɑ̃dʁεsə.
no kɔʁ ʁeklamɑ̃ no kaʁesə.
ty kʁez- œ̃ nuvo depaʁ dɑ̃ ma vi. œ̃ nuvo suflə etεʁnεl… ki nə sesəʁa ʒamε.
di mwa. ma pʁɛ̃sεsə ?
kɔmɑ̃ tʁuve lə ʃəmɛ̃ puʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə. də mɔ̃ ʁεvə a tε bʁa ?
ʒε mal a mɔ̃n- amə. e ʒε tεllmɑ̃ mal də twa.
mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə a mwa… si fʁaʒilə. pεʁdy ɑ̃tʁə mε bʁa.
də tu tɔ̃n- εtʁə… ʒə sɥiz- aswafe.
ʒə nε pa lə ʃwa puʁ vivʁə, ʒə dwa tεme.
si ty savε, sə swaʁ, a kεl pwɛ̃… lamuʁ kə ʒε puʁ twa, mə fε ʁεve…
ʒə fε lə sεʁme tʁε pʁɔfɔ̃ detεʁnize tɔ̃ vizaʒə.
ɛ̃pʁime tεz- iøz- o fɔ̃ də mwa. o ka u ʒə fəʁε nofʁaʒə.
lɛ̃stɑ̃ də mimaʒine… nə səʁε sə kə kεlk səɡɔ̃də.
kə ʒə mə swa bεɲe dɑ̃ tu tɔ̃n- εtʁə.
pɑ̃dɑ̃ ynə nɥi ɑ̃tjεʁə… ʒə tεmə e ʒε tεllmɑ̃ bəzwɛ̃,
də tə sɑ̃tiʁ pʁε də mwa,
e syʁtu də ʁεspiʁe a la ʃalœʁ də tɔ̃n- amə.
tεz- iø. ta po… tu, ɑ̃ twa mə dezaʁmə.
ʒə vudʁε muʁiʁ… puʁ ʁəvivʁə tus no mɔmɑ̃.
sεz- œʁ mεʁvεjøzə dɑ̃ tε bʁa.
bjɛ̃ o dəla də lɔseɑ̃. e bjɛ̃ o dəla dy tɑ̃,
o dəla mεmə də tutə εspeʁɑ̃sə. e də tutə kʁwajɑ̃sə.
mɔ̃n- amə vivʁa tuʒuʁ dɑ̃ tɔ̃n- amuʁ, dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, dɑ̃ lεspwaʁ kə lapaʁtənɑ̃sə.
e sεtə kʁyεllə absɑ̃sə. ki mə deʃiʁə e mə-ɑ̃tə,
ʒə makʁoʃə a lεspwaʁ detεʁnize a ʒamε sεz- ɛ̃stɑ̃.
u ʒə puʁʁε ɑ̃kɔʁə tə paʁle. tuʒuʁ
puvwaʁ ɑ̃kɔʁə kʁje tʁε fɔʁ mɔ̃ deziʁ də tapaʁtəniʁ.
puvwaʁ mɑ̃dɔʁmiʁ. e nə plys ʒamε ʁəpaʁtiʁ.
ty səʁa tuʒuʁ mɔ̃ plys mεʁvεjø ʁεvə,
mɔ̃n- ɛ̃pɔsiblə fjεvʁə. səlɥi kə ʒε tuʒuʁ deziʁe.
si ty savε kɔmə ʒə pø tεme.
twa, ma saʒεsə. ma fεblεsə. mɔ̃n- ivʁεsə.
ɔ̃n- a ʁeysi tus lε dø, a dɔne vi. a sə ʁεvə mεʁvεjø.
paʁdɔnə mwa mɔ̃n- amuʁ dεtʁə vənɥ. tə ʁətʁuve dɑ̃ tε nɔktyʁnə- pɑ̃se.
ʒə nɑ̃ puvε plys… ʒavε tʁo bəzwɛ̃ də twa puʁ vivʁə.
ɔ̃ sεt- akɔʁde ynə tʁεvə, puʁ mjø ʃəmine.
paʁfwa, ʒə plœʁə. kɑ̃ lœʁ εt- aʁive. də sə kite…
ʒε mal a kʁje. ʒə nə vø pa mɑ̃n- ale. ty ε dəvəny mɔ̃n- otʁə mwatje.
ma pʁɛ̃sεsə, ʒamε sε mεʁvεjø mɔmɑ̃ kə ʒə vis avεk twa…
nə vɔ̃ sefase də mɔ̃ kœʁ…
il ʁεstəʁɔ̃ a ʒamε… listwaʁə la plys mεʁvεjøzə ki swa…
mɔ̃n- yltimə ʁɔmɑ̃ damuʁ avεk twa.
ty mə sutjɛ̃dʁa. də mɔ̃ ʁεvə. a tε bʁa.
lε swaʁz- u. ʒoʁε tʁo ɑ̃vi. e mal. də twa.
ʒə vudʁε puvwaʁ tə diʁə… vjɛ̃z- avεk mwa
ʒə nə sε pa sə kə ʒə vε fεʁə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də vivʁə avεk twa.
ɡaʁdə mwa ta lymjεʁə. ʒɑ̃n- oʁε bəzwɛ̃ puʁ fεʁə lə ʃəmɛ̃.
ki mə ʁamεnəʁa a ʒamε… dɑ̃ tε bʁa.
osi lwɛ̃ kə ʒə swa. si ty ʁəɡaʁdə- bjɛ̃… tut- o bu də lɔʁizɔ̃.
ty veʁa mε dø mɛ̃. ki sə tɑ̃de vεʁ twa.
a mɔ̃n- amuʁ etεʁnεl…
ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ