Poème-France.com

Poeme : On S’Aime Si FortOn S’Aime Si Fort

On s’aime si fort
Bien plus encore
Nous savons que ce n’est pas bien
Et pourtant
Notre raison, nos sens, notre cœur
Tous s’unissent et l’emportent
Impossible de lutter
L’amour est plus fort
Ce bonheur est immense
Nos rencontres sont délicieuses
Nos étreintes sont brûlantes
Rien ne peut arrêter
Cette folie d’amour
Je t’aime et tu m’aimes
C’est notre choix.
Leducks

PostScriptum

n’esiter pas a me laissser un commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sεmə si fɔʁ
bjɛ̃ plysz- ɑ̃kɔʁə
nu savɔ̃ kə sə nε pa bjɛ̃
e puʁtɑ̃
nɔtʁə ʁεzɔ̃, no sɑ̃s, nɔtʁə kœʁ
tus synise e lɑ̃pɔʁte
ɛ̃pɔsiblə də lyte
lamuʁ ε plys fɔʁ
sə bɔnœʁ εt- imɑ̃sə
no ʁɑ̃kɔ̃tʁə- sɔ̃ delisjøzə
noz- etʁɛ̃tə sɔ̃ bʁylɑ̃tə
ʁjɛ̃ nə pø aʁεte
sεtə fɔli damuʁ
ʒə tεmə e ty mεmə
sε nɔtʁə ʃwa.