Poème-France.com

Poeme : Flandre Chérie,Flandre Chérie,

Flandre chérie, toi que j’aime.
Sans savoir si tu m’aimes.
Pourtant de l’amour tu en as donné.
Comme de l’amour, tu en as reçu.
Du bas de ta tour tes comtes j’admire ton ciel variant.
Fièrement, le soleil reflète l’ombre de ton lion sur tes terres flamande.
Sous la protection des cieux.
Selon l’envie du vent, tu danses joliment sous le regard du monde.
Au sommet de ton mât, tu flottes librement.
L’ombre de ton fier regard tu te laisse découvrir par ta terre et ta culture.
Terre fertile, malgré les caprices du temps.
Flandre chérie, docile tu l’es, au mépris de ton oeil vigilant.
Tes vieilles pierres nous font voyager dans le temps.
Souvent vieux de plus de mille ans.
Tous coins de Flandre nous témoignent d’une page de ton histoire.
Du haut de ta tour, ton lion veille dignement à ta terre et ton identité.
Flandre chérie, toi que j’aime.
Sans savoir si c’est réciproque.
Je voulais te rendre cet hommage.
Malgré les différences qui nous séparent.
Accepte de rester ensemble.
Malgré nos différences.
C’est en unissant nos différences.
Que nous nous découvrirons mutuellement.

3090 OVERIJSE (Belgica) , le mardi 10 juillet 2012.

Thierry MAFFEI.
Lemmiath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

flɑ̃dʁə ʃeʁi, twa kə ʒεmə.
sɑ̃ savwaʁ si ty mεmə.
puʁtɑ̃ də lamuʁ ty ɑ̃n- a dɔne.
kɔmə də lamuʁ, ty ɑ̃n- a ʁəsy.
dy ba də ta tuʁ tε kɔmtə ʒadmiʁə tɔ̃ sjεl vaʁjɑ̃.
fjεʁəmɑ̃, lə sɔlεj ʁəflεtə lɔ̃bʁə də tɔ̃ ljɔ̃ syʁ tε teʁə- flamɑ̃də.
su la pʁɔtεksjɔ̃ dε sjø.
səlɔ̃ lɑ̃vi dy vɑ̃, ty dɑ̃sə ʒɔlime su lə ʁəɡaʁ dy mɔ̃də.
o sɔmε də tɔ̃ mat, ty flɔtə libʁəmɑ̃.
lɔ̃bʁə də tɔ̃ fje ʁəɡaʁ ty tə lεsə dekuvʁiʁ paʁ ta teʁə e ta kyltyʁə.
teʁə fεʁtilə, malɡʁe lε kapʁisə dy tɑ̃.
flɑ̃dʁə ʃeʁi, dɔsilə ty lε, o mepʁi də tɔ̃n- ɔεj viʒilɑ̃.
tε vjεjə pjeʁə- nu fɔ̃ vwajaʒe dɑ̃ lə tɑ̃.
suvɑ̃ vjø də plys də milə ɑ̃.
tus kwɛ̃ də flɑ̃dʁə nu temwaɲe dynə paʒə də tɔ̃n- istwaʁə.
dy-o də ta tuʁ, tɔ̃ ljɔ̃ vεjə diɲəmɑ̃ a ta teʁə e tɔ̃n- idɑ̃tite.
flɑ̃dʁə ʃeʁi, twa kə ʒεmə.
sɑ̃ savwaʁ si sε ʁesipʁɔkə.
ʒə vulε tə ʁɑ̃dʁə sεt ɔmaʒə.
malɡʁe lε difeʁɑ̃sə ki nu sepaʁɑ̃.
aksεptə də ʁεste ɑ̃sɑ̃blə.
malɡʁe no difeʁɑ̃sə.
sεt- ɑ̃n- ynisɑ̃ no difeʁɑ̃sə.
kə nu nu dekuvʁiʁɔ̃ mytɥεllmɑ̃.

tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) , lə maʁdi di- ʒɥjε dø milə duzə.

tjeʁi mafε.