Poème-France.com

Poeme : Plus Qu’Un BesoinPlus Qu’Un Besoin

J’ai besoin de ta main pour y mettre la mienne,
J’ai besoin de ton cœur pour y cacher ma peine
J’ai besoin de tes bras pour consoler mes larmes
Et besoin de ta force pour y forger mes armes.

J’ai besoin de tes doigts pour mettre sur ma peau,
La chaleur d’un volcan, la fraicheur d’un ruisseau,
J’ai besoin de tes mains pour habiller mon corps,
De vagues de soleil, de gouttelettes d’or.

J’ai besoin de ta bouche qui pose sur mes levres,
La douceur d’un baiser ou le feu d’une fievre,
J’ai besoin de ton cœur cognant ma poitrine,
Une chanson d’amour en duo et sourdine.

J’ai besoin de tes yeux plongeant dans l’ocean
De mes craintes cachees et mes sombres tourments,
Pour balayer soudain dans un train de lumiere,
Tout ce qui me fait peur et me desespere.

J’ai besoin de ta vie pour vivre absolument,
Autant du bonheur et au rythme du temps,
Il n’y a qu’avec toi que je connais des joies,
C’est tout, tu vois… moi, j’ai juste besoin de toi !
Les Yeux Noirs

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bəzwɛ̃ də ta mɛ̃ puʁ i mεtʁə la mjεnə,
ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ puʁ i kaʃe ma pεnə
ʒε bəzwɛ̃ də tε bʁa puʁ kɔ̃sɔle mε laʁmə
e bəzwɛ̃ də ta fɔʁsə puʁ i fɔʁʒe mεz- aʁmə.

ʒε bəzwɛ̃ də tε dwa puʁ mεtʁə syʁ ma po,
la ʃalœʁ dœ̃ vɔlkɑ̃, la fʁεʃœʁ dœ̃ ʁɥiso,
ʒε bəzwɛ̃ də tε mɛ̃ puʁ-abije mɔ̃ kɔʁ,
də vaɡ də sɔlεj, də ɡutəlεtə dɔʁ.

ʒε bəzwɛ̃ də ta buʃə ki pozə syʁ mε ləvʁə,
la dusœʁ dœ̃ bεze u lə fø dynə fjεvʁə,
ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ kɔɲɑ̃ ma pwatʁinə,
ynə ʃɑ̃sɔ̃ damuʁ ɑ̃ dyo e suʁdinə.

ʒε bəzwɛ̃ də tεz- iø plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃ lɔsəɑ̃
də mε kʁɛ̃tə kaʃiz- e mε sɔ̃bʁə- tuʁmɑ̃,
puʁ balεje sudɛ̃ dɑ̃z- œ̃ tʁɛ̃ də lymjəʁə,
tu sə ki mə fε pœʁ e mə dəzεspəʁə.

ʒε bəzwɛ̃ də ta vi puʁ vivʁə absɔlymɑ̃,
otɑ̃ dy bɔnœʁ e o ʁitmə dy tɑ̃,
il ni a kavεk twa kə ʒə kɔnε dε ʒwa,
sε tu, ty vwa… mwa, ʒε ʒystə bəzwɛ̃ də twa !